Ondrášik R., 2014: 90 ročné životné jubileum Prof. Ing. Milana Matulu, DrSc.. Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 1–2. (in Slovak with English summary)


90 ročné životné jubileum Prof. Ing. Milana Matulu, DrSc.

90 ročné životné jubileum Prof. Ing. Milana Matulu, DrSc.


Rudolf Ondrášik

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Abstract

Významného životného jubilea sa dožíva Prof. Ing. Milan Matula, DrSc., zakladateľ modernej inžinierskej geológie a hydrogeológie na Slovensku. Narodil sa dňa 20. mája 1924 v Dolnom Ďure. Po absolvovaní základnej školy a gymnázia v Leviciach a v Prievidzi (1935–1943) vyštudoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1946–1950). Ako mladý stavebný inžinier nastúpil na vedeckú ašpirantúru na Baníckej fakulte SVŠT a Fakulte geologicko-geografických vied UK v rokoch 1951 až 1954 pod vedením akademika D. Andrusova. Stál pri zrode Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie v roku 1952 a odvtedy sa datuje jeho vedecká a pedagogická činnosť v oblasti geológie. V roku 1955 získal vedeckú hodnosť kandidáta geologicko-mineralogických vied (CSc.), v roku 1956 sa stal docentom a v roku 1965 profesorom inžinierskej geológie na Prírodovedeckej fakulte UK. Vedeckú hodnosť doktora geologických vied (DrSc.) získal v roku 1967...


Key words:


Manuscript received: 2014-02-14

Revised version accepted: 2014-04-04


PDF fileBibTex fileRIS fileXML file


Information

Forthcoming articles

AGEOS 2023, Vol. 15, Issue 2

Archive