prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.

  BIOGRAFIA PUBLIKÁCIE PROJEKTY
Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 555
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biografia:

Dátum narodenia: 11.9.1952 v Zlatých Moravciach; Vysokoškolské vzdelanie: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Tituly a vedecké hodnosti: 1975 prom. geológ - PřF UK Praha, 1976 RNDr. - PřF UK Praha, 1980 CSc. - GlÚ SAV Bratislava, 1996 doc. - PriF UK Bratislava, 2000 DrSc. - PriF UK Bratislava, 2001 prof. - PriF UK Bratislava.
Prehľad doterajšej praxe: 1975 -1980 interný ašpirant na GlÚ SAV Bratislava, 1981 - 1985 vedecký pracovník, 1986-1994 samostatný vedecký pracovník na GlÚ SAV Bratislava, 1994-2003 a od 2015 - vedúci Katedry geológie a paleontológie, špičkový vedecký pracovník, PriF UK Bratislava, od 2003-2011 prodekan pre vedecko výskumnú činnosť PriF UK Bratislava, od roku 2003 doteraz funkčné miesto profesora a garant v študijnom odbore 4.1.23. Geológia.
Ocenenia:
*r. 2000 - Pamätná medaila PRIFUK pri príležitosti jej 60 výročia založenia za udelená mimoriadne úsilie a vynikajúce výsledky v prospech PriF UK.
*r. 2002 - Pamätná medaila Geofyzikálneho ústavu SAV udelená pri príležitosti 100 výročia založenia observatória v Hurbanove, za zásluhy v rozvoji seizmického výskumu na Slovensku
r. 2002 - Medaila vydaná pri príležitosti jubilea 240 rokov vysokého technického školstva na Slovensku udelená rektorom Slovenskej technickej univerzity.
*r. 2005 Medaila Jána Slávika Slovenskej geologickej spoločnosti udelená za významný prínos k poznaniu geológie Západných Karpát a za dlhoročnú aktívnu prácu v SGS a cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšiu prácu za roky 2001 – 2004 (Kováč, M., Bielik, M., Hók, J., Kováč, P., Labák, P., Moco, P., Plašienka, D., Šefara, J.& Šujan, M. 2002: Seismic activity and neotectonic evolution of the Western Carpathians (Slovakia). In Cloetingh, S.A.P.L., Horváth, F., Bada, G., & Lankreijer, A.C. (eds): Neotectonics and seismicity of the Pannonian basin and surrounding orogens. EGS Stephan Mueller Spec. Publ. Ser. 3, 167-184).
*r. 2009 Čestné uznanie za fundamentálny prínos k poznaniu geodynamiky Centrálnej Paratetýdy odovzdané na 13 kongrese RCMNS (Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy - in recognition of his fundamental contribution to the understanding of the Paratethys geodynamics).
*r. 2010 Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie udelené Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.
*r. 2012 Medaila Dimitrija Andrusova udelená dekanom Prírodovedeckej fakulty ako ocenenie výsledkov vo výskume Západných Karpát udelená
*r. 2013 Pamätná medaila Geologického ústavu SAV udelená za prínos pre rozvoj vednej disciplíny.
*r. 2015 Strieborná medaila Univerzity Komenského udelená rektorom špičkovému tímu geodynamického vývoja Západných Karpát.

*r. 2016 Medaila Akademika Bohuslava Cambela udelená Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie Vied za významný vedecký impakt v smerovaní západokarpatskej geológie na Slovensku

*r. 2016 Cena Jána Pettka za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí, udelená Národným geologickým komitétom Slovenskej Republiky.

 

Výskum:
Ako geológ-senior vedie kolektív pre výskum a analýzu neogénnych paniev (sedimentológia, biostratigrafia, paleoekológia, štruktúrna geológia, vyhodnotenie geofyzikálnych údajov a ich interpretácia). Je špecialista v sedimentológii a analýze paniev. Venuje sa definovaniu prostredia vzniku usadenín, vytvoril modely zapĺňania viedenskej, dunajskej a východoslovenskej panvy. Výskum sústreduje na terciérnu geológiu alpsko-karpatsko-panónskej oblasti. Vytvoril kenozoický geodynamický model vývoja Západných Karpát a je autorom paleogeografických, palinspastických máp tohto územia. Viedol množstvo domácich a zahraničných projektov, je školiteľom desiatky diplomantov a doktorandov. Bol a je členom mnohých medzinárodných a domácich vedeckých asociácií, odborných komisií a redakčných rád. V databáze publikačnej činnosti má 368 záznamov publikácií v domácich a zahraničných vydavateľstvách s viac ako 2100 ohlasmi (z toho 1180 evidivaných v databázach). Okrem pedagogickej a vedeckej práce má dlhodobú spoluprácu s firmami pre vyhľadávanie a ťažbu uhľovodíkov, geológiu zásobníkov; zúčastňuje sa príprav bezpečnostných správ pre atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce.
Výučba:
Dynamic Geology, Sedimentology, Geodynamic development of the Western Carpathians in Tertiary, Basin Analysis, Sequence stratigraphy

Publikácie:

 

Kováč, M., Hudáčková, N., Halásová, E., Kováčová, M., Holcová, K., Oszczypko-Clowes, M., Báldi, K., Less, Gy., Nagymarosy, A., Ruman, A., Klučiar, T. & M. Jamrich 2017: The Central Paratethys palaeoceanography: a water circulation model based on microfossil proxies, climate, and changes of depositional environment. Acta Geologica Slovaca, 9, 2, 75–114.

Kováč, M., Márton, E., Oszczypko, N.,  Vojtko, R.,  Hók, J., Králiková, S., Plašienka, D.,  Klučiar, T., Hudáčková, N., Oszczypko-Clowes, M. 2017: Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change 155, 133–154.

Šujan, M., Kováč, M., Hók, J., Šujan, M., Braucher, R., Rybár, S., de Leeuw, A., 2017: Late Miocene fluvial distributary system in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): depositional processes, stratigraphic architecture and controlling factors of the Piešťany Member (Volkovce Formation). Geological Quarterly, 61 (3): 521–548, doi: 10.7306/gq.1360

Kováč, M., Rybár, S., Halásová, E., Hudáčková, N., Šarinová, K., Šujan, M., Baranyi, V., Kováčová, M., Ruman, A., Klučiar, T., Zlinská A. 2017: Changes in Cenozoic depositional environment and sediment provenance in the Danube Basin. Basin Research, 1–35, doi: 10.1111/bre.12244

Králiková, S., Vojtko, R., Hók, J., Fügenschuh, B., Kováč, M. 2016: Low-temperature constraints on the Alpine thermal evolution of the Western Carpathian basement rock complexes. Journal of Structural Geology, 91, 144-160.

Sztanó, O., Kováč, M., Magyar, I., Šujan, M., Fodor, L., Uhrin, A., Rybár, S., Csillag, G., Tőkés, L. 2016: Late Miocene sedimentary record of the Danube / Kisalföld Basin: interregional correlation of depositional systems, stratigraphy and structural evolution, Geologica Carpathica, 67, 6, 525 – 542, doi: 10.1515/geoca-2016-0033

Hók, J., Kováč, M., Pelech, O., Pešková, I., Vojtko, R., Králiková, S. 2016: The Alpine tectonic evolution of the Danube Basin and its northern periphery (southwestern Slovakia). Geologica Carpathica, 67, 5, 495 – 505.

Rybár, S., Kováč, M., Šarinová, K., Halásová, E., Hudáčková, N., Šujan, M., Kováčová, M., Ruman, A. & Klučiar, T. 2016: Neogene changes in paleogeography, paleoenvironment and the provenance of sediment in the norther Danube Basin. Bulletin of Geosciences 91(2), 367–398.

Hók, J., Kysel, R., Kováč, M., Moczo, P., Kristerk, J., Kristeková, M., Šujan, M. 2016: A seismic source zone model for the seismic hazard assessment of Slovakia. Geologica Carpathica, 67,3, 273-288.

Klučiar T., Kováč M., Vojtko R., Rybár S., Šujan M. & Králiková S. 2016: The Hurbanovo–Diösjenő Fault: A crustal-scale weakness zone at the boundary between the Central Western Carpathians and Northern Pannonian Domain. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 59-70.

Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, Gy., Ćosović, V., Fügenschuh, B., Králiková, S. 2016: Paleogene palaeogeography and basin evolution of theWestern Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27.

Šujan, M., Braucher, R., Kováč, M., Bourlès, D., Rybár, S., Guillou, V., Hudáčková, N. 2016: Application of the authigenic 10Be/9Be dating method to Late Miocene–Pliocene sequences in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): Confirmation of heterochronous evolution of sedimentary environments. Global and Planetary Change, 137: 35-53.

Rybár, S., Halásová, E., Hlavatá Hudáčková, N., Kováč, M., Šarinová, K., Šujan, M. 2015: Biostratigraphy, sedimentology and paleoenvironments of the northern Danube Basin: Ratkovce 1 well case study. Geologica Carpathica. 66, 1, 51-67

Králiková, S., Vojtko, R., Andriessen, P., Kováč, M., Fügenschuh, B., Hók, J., Minár, J. 2014: Late Cretaceous - Cenozoic thermal evolution of the northern part of the Central Western Carpathians (Slovakia): revealed by zircon and apatite fission track thermochronology. Tectonophysics. - Vol. 615 (2014), s. 142-153

Králiková, S., Vojtko, R., Sliva,Ľ., Minár, J., Fügenschuh, B., Kováč, M. & Hók, J. 2014: Cretaceous—Quaternary tectonic evolution of the Tatra Mts. (Western Carpathians): constraints from structural, sedimentary, geomorphological, and fission track data. Geol. Carpath., 65, 4, 307-326.

Ivanov, D., Kováčová, M., Bozukov, V., Kováč, M., Doláková, N., 2014: Late miocene palaeoenvironmental dynamics in central and eastern Paratethys - Preliminary results based onvegetation data. Comptes rendus de l''Académie bulgare des Sciences. 67, 4, 557-562.

Matenco, L. & Andriessen, P. and the SourceSink Network 2013: P.A.M. Andriessen, C. Avram, G. Bada, F. Beekman, M. Bielik, M. ter Borgh, G. Cifci, V. Cvetković, C. Dinu, E. Dombradi, D. Dondurur, M. Ergun, J. Francu, B. Fügenschuh, D. Garcia-Castellanos, J. Götz, F. Horváth, G. Houseman, S. Knežević, M. Kovac, S. Kralikova,W. Krijgsman,M. Kucuk, O. Legosteva, G. Lericolais, D. Jipa, L. Matenco, G.Maximov,M. Melinte, J.Minar, I.Munteanu, I.J.Munt, C.Olariu, J.C.Otto, N. Panin, D. Plašienka, M. Reiser, L. Rundić, M. Rupprechter, J. Safanda, S. Schmid, L. Schrott, R.Schuster, V.Starostenko, R.J. Steel, R. Stephenson, S. Stovba,D. Sokoutis,M. Stankoviansky, M. Stoica, U. Stojadinović, M. Toljić, B. Tomljenović, M. ter Voorde, H.K.Wong: Quantifying the mass transfer from mountain ranges to deposition in sedimentary basins: Source to sink studies in the Danube Basin–Black Sea system, Global and Planetary Change 103, 1–18.

Zahradníková, B., Hlavatá Hudáčková, N., Halásová, E., Rybár, S., Kováč, M., 2013: New findings from research of sarmatian sediments from Ivanka-1 well (Danube basin, Slovakia) = Nové poznatky z výskumu sarmatských sedimentov vrtu Ivanka-1 (Dunajská panva, Slovensko). In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 59. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, s. 25-32. (ISBN 978-80-8060-322-9)

Pipík R., Bodergat A-M., Briot D., Kováč M., Kráľ J., Zielinski G. 2012: Physical and biological properties of the late Miocene, long-lived Turiec Basin, Western Carpathians (Slovakia) and its paleobiotopes. J. Paleolimnol., 47, 233–249

Kováč, M., Hók, J., Minár, J., Vojtko, R., Bielik, M., Pipík, R., Rakús, M., Kráľ, J., Šujan, M., Králiková, S. 2011: Neogene and Quaternary development of the TuriecBasin and landscape in its catchment: a tentative mass balance model. In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 4, s. 361-379

Kováč, M., Synak, R., Fordinál, K., Joniak, P., Tóth, C., Vojtko, R., Nagy, A., Baráth, I., Maglay, J., Minár, J. 2011: Late Miocene and Pliocene history of the DanubeBasin: inferred from development of depositional systems and timing of sedimentary facies changes. In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 6, s. 519-534

Kováčová, M., Doláková, N., Kováč, M. 2011: Miocene vegetation pattern and climate change in the northwestern Central Paratethys domain (Czech and Slovak Republic). In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 3, s. 251-266.

Minár, J., Bielik, M., Kováč, M., Plašienka, D., Barka, I., Stankoviansky, M., Zeyen, H. 2011: New morphostructural subdivision of the Western Carpathians: An approach integrating geodynamics intotargeted morphometric analysis. In: Tectonophysics. - Vol. 502, No. 1-2, s. 158-174 (22 references)

Kováč M., Synak R., Fordinál K. & Joniak P., 2010: Významné eventy v paleogeografii severnej časti Dunajskej panvy – nástroj na upresnenie stratigrafie jej vrchnomiocénnej a pliocénnej výplne. Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 2, 1, 23-36.
Hlavatá, J. & Kováč, M. 2010: Zmeny sedimentárneho záznamu ako odraz zmien hĺbky a depozičného prostredia (Východoslovenská panva, stredný miocén). Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 2, 1, 37-46.

Márton, E., Jeleňska, M., Tokarski, A. K., Soták, J., Kováč, M. & Spišiak, J. 2009: Current-independent paleomagnetic declinations in flysch basins; a case study from the Inner Carpathians. Geodynamica Acta, 22/1-3, 73-82.

McCain, T., Rasser, M.W., Harzhauser, M., Anistratenko, O., Anistratenko, V.V., Bassi, D., Belak, M., Berger, J.-P., Bianchini, G., Čičič, S., Osovič, V., Doláková, N., Drobne, K., Filipescu, S., Karl Gurs, K., Hladilová, Š., Hrvatovič, H., Jelen, B., Kasinski, J.R., Kováč, M., Kralj, P., Marjanac, T., Márton, E., Mietto, P., Moro, A., Nagymarosy, A., Nebelsick, J. H., Nehyba, S., Ogorelec, B., Oszczypko, N., Pavelič, D., Pavlovec, R., Pavšič, J., Petrova, P., Piwocki, M., Poljak, M., Pugliese, N., Redžepovič, R., Rifelj, H., Roetzel, R., Skaberne, D., Sliva, Ľ., Standke, G., Tunis, G., Vass, D., Wagreich, M., &Wesselingh, F., 2008: Paleogene and Neogene in: McCannt, T. (ed.) 2008:The Geology of Central Europe, Vollume 2: Mesozoic and Cenozoic, Geological Society London, 1031 – 1141.

Vojtko, R., Hók, J., Kováč, M., Sliva, Ľ., Joniak, P. & Šujan, M. 2008: Pliocene to Quaternary stress field change in the western part of the Central Western Carpathians (Slovakia). Geological Quarterly. 52, 1, 19-30.

Lambert, O., Schlögl, J. & Kováč, M., 2008: Middle Miocene toothed whale with Platanista-like teeth from the Vienna Basin (Western Carpathians, Slovakia). N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 250/2, 157-166.

Kováč, M., Sliva, Ľ., Sopková, B., Hlavatá, J. & Škulová A. 2008: Serravallian sequence stratigraphy of the Vienna Basin: high frequency cycles in the Sarmatian sedimentary record. Geol. Carpathica, 59, 6, 545-561.

Kováč, M., Andrejeva-Grigorovič, A., Baráth, I., Beláčková, K., Fordinál, K., Halásová, E., Hók, J., Hudáčková, N., Chalupová, B., Kováčová, M., Pipík, R., Sliva, Ľ., Šujan, M. 2008: Litologické, sedimentologické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu ŠVM-1 Tajná., Geolologické práce, Správy (ŠGUDŠ), 114, 51-84.

Kováč, M., Hudáčková, N., Hlavatá, J., Sopková, B., Baráth, I., Halásová, E., Kováčová, M., Kováčová, P., Sliva, Ľ. 2008: Miocénne usadeniny vo vybraných vrtoch z regiónu Záhorská nížina: sedimentológia, prostredie depozície a biostratigrafické zaradenie, Geologické práce, Správy (ŠGUDŠ), 114, 7-49

Kováč, M., Andreyeva-Grigorovich, A., Bajraktarević, Z., Brzobohatý, R., Filipescu, S., Fodor, L., Harzhauser, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Pavelić, D., Rögl, F., Saftić,B., Sliva, Ľ. & Studencka, B.: 2007: Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes, Geol. Carpathica, 58, 6, 579-606, (54 references)

Grigorovich, A. A., Kováč M., Halasova E., Hudáčkova N., Zlinská A., 2007: Nannoplankton and Foraminifera of Miocene (Badenian-Pannonian) sediments of IntraCarpathian Neogene basins of Slovakia and Ukraine (biostratigraphy and paleoecology). National Academy of Sciences of Ukraine, Geologičnij žurnal. - No. 1 s. 77-91 (in Ukrainian language)

Sopková, B., Hlavatá, J., Kováč, M., 2007: Sedimentary architecture and development of the Vienna Basin estern coast during the Middle Miocene. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, 36, 17-20, ISBN 978-80-210-4453-1.

Hók, J., Marko, F., Vojtko, R., Kováč, M., 2007: Pukliny v granitoch pohoria Tribeč (Západné Karpaty). Mineralia Slovaca. 39, 4, 283-292.
Kvaček, Z., Kováč, M., Kovar-Eder, J., Doláková, N., Jechorek, H., Parashiv, V., Kováčová, M., Sliva, Ľ. 2006: Miocene evolution of the landscape and vegetation in the Central Paratethys. Geol. Carpath., 57, 4, 295 – 310 (20 references)

Bielik, M., Hók, J., Šujan, M., Nagy, A., Kováč, M., Plašienka, D., Šefara, J., 2006: Integrated interpretation of geophysical fields - implications for the tectonic structure of the Mochovce nuclear power plant. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. 41, 3-4, 323-339.

Kováč, M., Baráth, I., Fordinál, K., Grigorovich, A.S., Halásová, E., Hudáčková, N., Joniak, P., Sabol, M., Slamková, M., Sliva, L., Töröková, I. & Vojtko, R. 2006: Late Miocene to Early Pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine – Carpathian – Pannonian junction area: a case study from the Danube Basin northern margin (Slovakia). Paleogeography. Paleoclimatology, Paleoecology, 238, 32-52. (33 references)

Sabol, M., Kováč, M., 2006: Badenian Palaeoenvironment, Faunal Succession and Biostratigraphy: A Case Study from Northern Vienna Basin, Devínska Nová Ves-Bonanza site (Western Carpathians, Slovakia). Beiträge zur Paläontologie ; Band 30, (ISSN 1024-4727) _ In: Festschrift für Univ.-Doz. Dr. Gudrun Daxner-Höck. - Wien : Verein zur Förderung der Paläontologie, s. 415-425.

Kováč M., Fordinál K., Grigorovich A. S. A., Halásová E., Hudáčková N., Joniak P., Pipík R., Sabol M., Kováčová M., Sliva Ľ., 2005: Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja euroázijského kontinentu. Geologické práce, Správy 111, s. 61-121, Štátny geologický ústav Dionýza Štura, Bratislava

Bielik M., Šefara J., Kováč M., Bezák V. & Plašienka D., 2004: The Western Carpathians – interaction of Hercynian and Alpine processes. Tectonophysics, 393, 63–86.

Bielik, M., Šefara, J., Kováč, M., Hók, J., Vozár, J., Zeyen, H., 2004: Lithosphere in the Western Carpathians and its surrounding tectonic units - geophysical study. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. 39, 2-3, 139-159.

Kováč, M., Baráth, I., Harzhauser,M., Hlavatý, I. & Hudáčková, N. 2004: Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin. Cour. Forsch. – Inst. Senkenberg, Frankfurt am Main, 246, 187-212 (51 references)

Popov, S. V., Rögl, F., Rozanov, A. Y., Steininger, F. F., Shcherba, I. G., Kováč, M. 2004: Lithological – Paleogeographic maps of Paratethys. Cour. Forsch.-Inst. Senkenberg, 250, 1-46, 10 Maps Late Eocene to Pliocene. (179 references)

Kováč, M., Grigorovič, A. A., Brzobohatý, R., Fodor, L., Harzhauser, M., Oszczypko, N., Pavelič, D., Rögl, F., Saftič, B., Sliva, Ľ., Stránik, Z., 2003: Karpatian Paleogeography, Tectonics and Eustatic Changes. In: The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. - Brno : Masaryk University, s. 49-72 (ISBN 80-210-3266-9)

Janočko, J., Vass, D., Kováč, M., Konečný, V. & Lexa, J., 2003: Tectono-sedimentary evolution of the Western Carpathian tertiary basins: A overview. Mineralia Slov., 35, 3-4, 161-168.

Janočko, J. & Kováč, M., 2003: Geotectonic background of origin of the Western Carpathian sedimentary basins. Mineralia Slov., 35, 3-4, 169-180.
Janočko, J., Elečko, M., Karoli, S., Konečný V., Kováč, M., Nagy, A., J. Vass, D., Jacko, S. & Kaličiak, M., 2003: Sedimentary evolution of the Tertiary basins of the Western Carpathians. Mineralia Slov., 35, 3-4, 181-255.

Bielik, M., Kováč, M., Kučera, I., Michalík, P., Šujan, M. & Hók, J. 2002: Neo – Alpine linear density boundaries (Faults) detected by gravimetry. Geol. Carpath., 53, 4, 235-244.

Soták, J. & Kováč, M. 2002: Paleogeographic changes of the West Carpathian Paleogene basins in time of Paratethys separation. Geol. Carpath., 53, spec. issue, 7-8.

Kováč, M., Lexa, J., Konečný, V. & Šefara, J. 2002: Geodynamic evolution of the Carpathian – Pannonian region during the Neogene. Geol. Carpath., 53, spec. issue, 1-2.

Konečný, V., Kováč, M., Lexa, J. & Šefara, J. 2002: Neogene evolution of the Carpatho – Pannonian region: an interplay of subduction and back-arc diapiric uprise in the mantle. EGS Stephan Mueller Spec. Publ. Ser. 1, 105-123.

Bezák, V., Kováč, M., Lexa, J. & Plašienka, D. 2002: Polystage tectonic evolution of the Western Carpathian crust. Krystalinikum, 28, 189-196.

Kováč, M., Bielik, M., Hók, J., Kováč, P., Labák, P., Moco, P., Plašienka, D., Šefara, J. & Šujan, M., 2002: Seismic activity and neotectonic evolution of the Western Carpathians (Slovakia). EGS Stephan Mueller Spec. Publ. Ser. 3, 167-184.

Sliva, l., Vojtko, R., Joniak, P., Kováč, M. & Baráth, I. 2002: Sedimentology and tectonics of the Plio-Quaternary sedimentary sequences of the southern part of the Považský Inovec Mts. Geol. Carpath., 53, spec. issue, 38-40.

Holec, P., Kováč, M., Sliva, L., Vojtko, R. & Joniak, P. 2002: Finds of Mastodon Mammut borsoni (Hays, 1834) near Ceroviny village, stratigraphy and lithological conditions. Minerália Slov., 34, 353-358.

Kováč, M., Nagymarosy, A., Holcová, K., Hudáčková, N. & Zlinská, A. 2001: Paleogeography, paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian – North Pannonian basins. Acta Geol. Hung., 44/1, 1-45 (13 references)

Baráth, I., Hlavatý, I., Kováč, M., Hudáčková, N. & Šály, B. 2001: Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun., Geology, (Brno), 30, 123-138.

Baráth, I., Hlavatý, I., Šály, B., Kováč, M., 2001: Evolution of Miocene Depositional Systems in the Northern Vienna Basin. Geologický ústav AV ČR, Geolines, 13, 47-48.

Grigorovič A. A., Kováč M., Halásová E. & Hudáčková N. 2001: Litho and Biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun., Geology, (Brno), 30, 27-40.

Kováč, M. 2000: Geodynamický, paleogeografický a štruktúrny vývoj Karpatsko-panónskeho regiónu v miocéne: Nový pohľad na neogénne panvy Slovenska [Geodynamic, paleogeographic and structural evolution of the Carpathian-Pannonian region in Miocene - A new view on the Neogene basins of Slovakia]. Bratislava : Veda, 204 s. (ISBN 80-224-0638-4)

Baráth, I., Kováč, M., 2000: Miocene sequence stratigraphic key surfaces and depositional systems tracts in the Western Carpathian basins (Central Paratethys, Slovakia). Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 2-3 s. 92-94

Bezák, V., Jacko, S., Janočko, J., Kováč, M., Lexa, J. & Plašienka, D. 2000: Geodynamic evolution of the Western Carpathians: an overview. Mineralia Slov., 32, 157-164.

Hlavatá -Hudáčková, N., Holcová, K., Zlinská, A., Kováč, M., Nagymarosy, A., 2000: Paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles or relative sea-level changes in the Western Carpathian - North Pannonian basins. Slovak Geological Magazine. 6, 2-3 95-100.

Kováč, M., Márton, E., Šefara, J., Konečný, V., Lexa, J., 2000: Miocene development of the Carpathian chain and the Pannonian basin: Movement trajectory of lithospheric fragments, subduction and diapiric uprise of asthenospheric mantle. Slovak Geological Magazine. 6, 2-3 77-84.

Meulenkamp, J. E., Sissingh, W., CAI VO, J. P., Daams, R., Londeix, L., Cahuzac, B., Kovac, M., Nagymarosy, A., Badescu, D. and Rusu, A., Studencka, B. 2000: Early to Middle Ypresian, Late Lutetian, Late Rupelian, Early Burdigalian, Early Langhian, Late Tortonian, Piacenzian-Gelasian. Atlas Peri-Tethys, Palaeogeographical maps–Explanatory notes. CCGM/CGMW, Paris, 153-208.

Michalík, J., Reháková, D., Kováč, M., Soták, J., Baráth, I., 1999: Geológia stratigrafických sekvencií : Základy sekvenčnej stratigrafie, [Geology of stratigraphic sequences. Introduction to sequence stratigraphy]. - Bratislava : Veda, 234 s (ISBN 80-224-0594)

Kováč, M., Holcová, K. and Nagymarosy, A. 1999: Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube Basin and adjacent areas. Geol. Carpath., 50, 4, 325-338.

Plašienka, D & Kováč, M. 1999: How to loop Carpathians - an attempt to reconstruct Meso- Cenozoic palinspastic history of the carpathian orocline. Geol. Carpathica, 50, spec. issue, 163-165.

Kováč, M., Halásová, E., Holcová, K., Hudáčková, N. and Zlinská, A. 1999: Relationships between eustatic sea-level fluctuations and sediemntary sequences of the Western Carpathian Neogene basins. Geol. Carpath., 50, spec. issue, 40-41.

Hók, J., Kováč, M., Kováč, P. Nagy, A. & Šujan, M. 1999: Geology and tectonics of the NE part of the Komjatice Depression. Slov. Geol. Magaz., 5, 3, 187-199.

Šefara, J., Kováč, M., Plašienka, D. and Šujan, M. 1998: Seismogenic zones in the Eastern Alpine - Western Carpathian - Pannonian junction area. Geol. Carpath., 49, 4, 247-260.

Kováč, M., Baráth, I., Kováčová - Slamková, M. Pipík, R., Hlavatý, I., Hudáčková, N. 1998: Late Miocene paleoenvironments and sequence stratigraphy: Northern Vienna Basin. Geol. Carpath., 49, 6, 445-449 (29 references)

Kováč, M. & Zlinská, A., 1998: Changes of paleoenvironment as a result of interaction of tectonic events and sea level oscillation in the East Slovakian Basin. Przeglad Geologiczny, 46, 5, 403-409.

Kováč, M. & Márton, E., 1998: To rotate or not to rotate: Palinspastic reconstruction of the Carpatho - Pannonian area during the Miocene. Slovak. Geol. Mag., 4, 2, 75-85.

Hladilová, Š., Hladíková, J. & Kováč, M. 1998: Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia). Slovak. Geol. Mag., 4, 2, 87-94.

Hók J., Kováč M., Rakús M., Kovác P., Nagy A., Kovácová - Slamková M., Sitár V. & Šujan M., 1998: Geologic and tectonic evolution of the Turiec depression in the Neogene, Slov. Geol. Mag., 4, 3, 165-176.

Kováč, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Slaczka, A., Csontos, L. ,Marunteanu, M., Matenco, L., Márton, M., 1998: Palinspastic reconstruction of the Carpathian - Pannonian region during the Miocene In: Geodynamic development of the Western Carpathians. – Bratislava, Geol. Surv. Slov. Rep., D. Štúr Publ., s. 189-217. (ISBN 80-85314-94-0)

Baráth, I., Kováč, M., Soták, J., Lankreijer, A., 1997: Tertiary collision, metamorphism and basin forming processes in the Eastern Slovakia (central Western Carpathians). In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - Bratislava: Geocomplex, 65-79, ISBN 80-967018-7-8


Plašienka, D., Grecula, P. , Putiš, M., Kováč, M., Hovorka, D., 1997: Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. In: Geological Evolution of the Western Carpathians. Bratislava : Geocomplex, s. 1-24.( edícia Mineralia Slovaca, ISBN 80-967018-7-8, (158 references)


Plašienka, D., Putiš, M., Kováč, M., Šefara, J., Hrušecký, I., 1997: Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians. In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - Bratislava : Geocomplex, s. 35-42, ISBN 80-967018-7-8, (21 references)


Kováč, M., Bielik, M., Lexa, J., Pereszlényi, M., Šefara, J., Túnyi, I., Vass, D., 1997: The Western Carpathian intramountantane basins. In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - Bratislava : Geocomplex, s. 43-65 (ISBN 80-967018-7-8)


Kováč, M.
& Hudáčková N. 1997: Changes of paleoenvironment as a result of interaction of tectonic events with sea level changes in the northwestern margin of the Vienna Basin. Zbl. Geol. Paläont. Teil 1, 5/6, 457-469.


Kováč, M., Baráth, I. & Nagymarosy, A. 1997: The Miocene collapse of the Alpine – Carpathian – Pannonian junction – an overview. Acta Geol. Hung., 40, 3, 241-264 (19 references)


Hudáčková N., Kováč M., Sitár V., Pipík R., Zágoršek K. & Zlinská, A., 1997: Neogene tectono-sedimentary megacycles in the Western Carpathians basins, their biostratigraphy and paleoclimatology. Slovak Geol. Mag., 3,-4, 351-362.


Kováč, M., Michalík, J. & Vozárová, A. 1997: Sedimentologická skupina SGS - hlavné smery výskumu. Mineralia Slov., 29, 4-5, Geovestník, 14-15
Kováč, M. 1997: Geológia a uhlovodíkový potenciál slovenskej casti viedenskej panvy. Mineralia slov., 29, 4-5, Geovestník, 17-22.


Meulenkamp, J. E., Kováč, M. and Cicha, I. 1996: On Late Oligocene to Pliocene depocenter migrations and the evolution of the Carpathian - Pannonian system. Tectonophysics, 266, 301-317 (70 references)


Kováč, M., Hudáčková, N., Rudinec R., Lankreijer, A., 1996: Basin evolution in the foreland and hinterland of the Carpathian accretionary prism during the Neogene: evidence from the Western to Eastern Carpathians Junction. Anales Tectonicae, X., 1-2, (Firenze), 3-19.


Marko, F. & Kováč, M., 1996: Reconstruction of the Miocene tectonic evolution of the Vadovce depression based on the analysis of structural and sedimentary record. Mineralia Slov., 28, 81-91.


Kováč, M. & Baráth, I. 1996: Tektonicko-sedimentárny vývoj alpsko - karpatsko - pannónskej stycnej zóny pocas miocénu. Mineralia Slov., 28, 1,1-11.
Hlavatá - Hudáčková, N., Kováč, M., Sitár, V., Pipík, R., Zágoršek, K., Zlinská, A. 1996: Neogene tectono-sedimentary megacycles in the Western Carpathians basins, their biostratigraphy and paleoclimatology. Slovak Geological Magazine. Vol. 2, No. 3-4 s. 351-362


Lankreijer A., Kováč, M., Cloetingh, S., Pitonák, P., Hlôška, M. and Biermann, C., 1995: Quantitative subsidence analysis and forward modelling of the Vienna and Danube Basins: thin skinned versus thick skinned extension. Tectonophysics, 252, 433-451 (55 references)


Kováč, M., Kovác, P., Marko F., Karoli, S. and Janocko, J. 1995: The East Slovakian Basin - A complex back arc basin. Tectonophysics, 252, 453-466 (42 references)


Kováč M. & Túnyi I. 1995: Interpretation of the paleomagnetic data from western part of the Central Western Carpathians. Mineralia Slov., 27, 3, 213-220.


Baráth, I. & Kováč, M. 1995: Sedimentology and paleogeography of the Pliocene Hron river delta in the Komjatice depression (Danube Basin). Mineralia Slov., 4, 27, 236-242.

Kováč, M., Král, J., Márton, E., Plašienka D. & Uher P., 1994: Alpine uplift history of the Central Western Carpathians: geochronological, paleomagnetic, sedimentary and structural data. Geol. Carpath., 45, 2, 83-97 (141 references)


Baráth, I., Nagy, A. & Kováč, M., 1994: Sandbergské vrstvy - marginálne sedimenty vrchného bádenu východného okraja Viedenskej panvy. Geol. práce, Správy, 99, 59-66.


Kováč, M., Nagymarosy, A., Soták, J. and Šutovská, K. 1993: Late Tertiary Paleogeographic Evolution of the West Carpathians. Tectonophysics, 226, 1-4, 401-416 (56 references)


Kováč, M.,
Marko, F., Nemčok, M. 1993: Neogene structural evolution and basin opening in the West Carpathians. Geophys. transactions, 38, 1, (Budapest), 297-309.


Uher, P. & Kováč, M. 1993: Asociácie tažkých minerálov v neogénnych sekvenciách Malých Karpát - odraz paleogeografickej evolúcie znosových oblastí. Geol. Práce, Správy, 98, 95-109.


Kováč, M., Marko, F., Baráth, I. 1993: Štruktúrny a paleogeografický vývoj západného okraja centrálnych Západných. Karpát v neogéne. Konferencie, sympóziá, semináre, In: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Bratislava, Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993. - S. 45-56. - ISBN 80-85314-24-X


Hlavatá-Hudáčková, N. & Kováč, M., 1993: The Upper Badenian - Sarmatian events in the area of the Vienna Basin eastern margin. Mineralia Slov., 25, 202-210.


Kováč, M.,
Nagy, A. & Baráth, I. 1993: Ruskovské súvrstvie - sedimenty gravitacných tokov (sz.čast Bánovskej kotliny). Mineralia slov., 25, 117-124.


Marko, F., Kováč, M., Bobovský, J. & Mišánik, B. 1993: Back-slipping zjednodušená forma rekonštrukcie strižných zón. Mineralia slov., 25, 143-145.


Csontos, L., Nagymarosy, A., Horváth, F. and Kováč, M. 1992: Tertiary tectonic evolution of the Intra Carpathian area a model. Tectonophysics, 208, 1/3, 221-241 (318 references):


Kováč, M.,
Šutovská, K., Baráth, I. & Fordinál, K. 1992: Planinské súvrstvie, sedimenty otnangsko - spodnokarpatského veku v S casti Malých Karpát. Geol. práce, Správy, 96, 47-50.


Vass, D. & Kováč, M., 1992: Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992) Mineralia Slov., 24, 5-6, 477-483.


Kováč, M.,
Marko, F., Baráth, I., & Masaryk, P. 1992: Vplyv terciérneho vývoja na geologickú stavbu severnej časti Malých Karpát. - (Knihovnička Zemního plynu a nafty ; Vol. 15). In: Nové výsledky v terciéru Západních Karpat. - Hodonín : Moravské naftové doly, 1992. - S. 55-65.


Túnyi, I. & Kováč, M., 1991: Paleomagnetic investigation of of the Neogene sediments from Malé Karpaty Mts. (Lower Miocene of the SW part of the Western Carpathians). Contr. Geophys. Inst. Slov. Acad. Sci., 21, 125-147.


Marko, F., Fodor, L. & Kováč, M. 1991: Miocene strike - slip faulting and block rotation in Brezovské Karpaty. Mineralia Slov., 23, 189-200 (35 references)


Kováč, M., Baráth, I., Šutovská, K. & Uher, P., 1991: Lower Miocene events in the sedimentary record of the Dobrá Voda Depression. Mineralia Slov., 23, 201-213.


Plašienka, D., Michalík, J., Kováč, M., Gross, P. & Putiš, M. 1991: Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts. - an overwiev. Geol. Carpath., 42, 4, 195-208 (74 references)


Kováč, M., Marko, F., Nemčok, M. 1990: Neogene history of intramontane basins in the western part of the Carpathians. Riv. It. Paleont. Strat., (Miláno), 96, 2-3, 381-404.


Vass, D., Pereszlényi, M., Kováč, M., Král, M.1990: Out-line of Danube Basin geology. Földtani Közlöny, 120, (Budapest), 193-214.


Marko, F., Kováč, M., Fodor, L. & Šutovská, K. 1990: Deformations and kinematics of a Miocene stear zone in the northern part of the Little Carpathians (Buková Furrow, Hrabník Formation). Mineralia. Slov., 22, 399-410.


Cícha, I., Kováč, M., 1990: Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Paratethys. In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia. - Praha : UUG, s. 70-78. (ISBN 80-7075-022-7)


Fodor, L., Csontos, L., Bergerat, F., Kázmér, M., Kováč, M., Tari, G., Nagymarosi, A., Mindszenty, A., Fay Tatrai, M. 1990: Tectonic evolution of the Northern Pannonian region during the Tertiary. Paleomaps & groupement Scientifique Tethys, Session scientifique, Soc. Geol. de France, Univ. P. et M. Curie, (Paris), 18p.


Nemčok, M. - Marko, F. - Kováč, M. - Fodor L., 1989: Neogene tectonics and paleostress changes in the Czechoslovakian part of the Vienna Basin. Jb. Geol. B.-A., (Wien), 132, 2, 443-458 (19 references)


Kováč, M., Vass, D. 1989: Temporal and spatial distribution of environments and facial development of the West Carpathian molasse formations in the Neogene. Z. geol. Wiss., (Berlin), 17, 8, 779-789.


Kováč, M., Krystek,I., Vass, D. 1989: Geodynamics of the Western Carpathians during the Neogene. Z. geol. Wiss., (Berlin), 17, 9,.887-892.


Kováč, M., Krystek, I. & Vass, D. 1989: Origin, migration and disapearance of the West Carpathians sedimentary basins during the Neogene. Geol. práce, Zprávy, 88, 45-58.


Kováč, M., Baráth, I., Holický, I., Marko, F. & Túnyi, I. 1989: Basin opening in the Lower Miocene strike - slip zone in the SW part of the Western Carpathians. Geol. Zbor., Geol. Carpath., 40, 1, 37-62 (36 references)


Cícha, I., Kováč, M., Oszczypko, N., Slaczka, A., Stránik, Z. & Vass, D., 1989: Geodynamický vývoj Západných Karpát v neogéne. Miscellania micropaleontologica IV., Knihovnicka Zemního plynu a nafty, (Hodonín), 9, 9-17.


Baráth, I. & Kováč, M., 1989: Podmienky sedimentácie a zdrojové oblasti egenburských klastík v západnej casti Západných Karpát. Miscellanea micropaleontologica IV., Knihovnicka Zemního plynu a nafty, (Hodonín), 9, 55-86.


Vass, D., Kováč, M., Konečný, V. & Lexa, J., 1988: Molasse basins and volcanic activity in Western Carpathian Neogene - its evolution and geodynamic chracter. Geol. Zbor., Geol. Carpath., 39, 5, 539-561 (35 references).


Baráth, I. & Kováč, M., 1988: Boring animals activity in Eggenburgian litoral environment (SW part of the Western Carpathians). Geol. Zbor., Geol. carpath., 39, 5, 589-597.


Kováč, M., Krystek, I., Seneš, J., Vass D. 1986: Origin, migration and disappearance of the West Carpathians sedimentary basins in the Lower Miocene. Giornale di Geol. (Bologna), 3, 48, l-2, 3l7-322.


Kováč, M., Cícha, I., Krystek, I., Stránik, Z., Oszczypko, N. & Vass, D., 1986: First version of geodynamic palinspastic maps series of the West Carpathian Neogene on Scale 1:1 000 000. Geol. Zbor., Geol. Carpath., 37, 5, 657-659.


Kováč, M., 1986: Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression - a model bound to oblique slip mobile zone. Geol. Zbor., Geol. Carpath., 37, 1, 3-15.


Kováč, M., 1985: Origin of Jablonica formation conglomerates in the light of pebble analysis. Geol. Zbor., Geol. Carpath., 36, 1, 95-105..


Michalík, J. & Kováč, M., 1982: On some problems of palinspastic reconstructions and Ceno-Mesozoic paleogeographical development of the West Carpathians. Geol. Zbor., Geol. Carpath., 33, 5, 481-509 (26 references)

Geologické a paleogeografické mapy:

Kováč, M., 1988: In Hámor, G. edit.: Neogene paleogeographic atlas of central and eastern Europe. (Budapest).

Baráth, I., Brix, F., Chadida, M. R., Dell Mour, K., Ivancics, J., Kováč, M.,Nemčok, M., Pascher, G., Pistotnik, J., Schmid, H., Sohs, F., Tollmann, A., Widder, R. W. in: F. Brix and G. Pascher eds. 1994: Geologische Karte der Republik Oesterreich 1:50000, Blat 77 Eisenstadt. Geol. Bundesanstadt, Wien.

Plašienka, D., Putiš, M., Kovác, M., Šefara, J. and Hrušecký, I. 1997: Map of important sedimentary and metasedimentary complexes incorporated in the inner crustal structure of the Western Carpathians and surrounding areas, 1: 500 000. In: Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians. In: Grecula et al. (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca, Monograph., 35-43.

Meulenkamp, J.E., Sisingh, W., Popov S.V., Kovác, M., Bergerat, F. 2000: Late Rupelian (32-29Ma) In: Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielynck, B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M.F., Cadet, J.P., Crasquin, S & Sandulescu, M (eds.): Atlas Peri-Tethys, Paleogeographical maps, CCGM/CGMW, Paris, Map 19.

Meulenkamp, J.E., Sisingh, W., Popov S.V., Kovác, M. 2000: Early Burdigalian (20.5-19Ma) In: Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielynck, B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M.F., Cadet, J.P., Crasquin, S & Sandulescu, M (eds.): Atlas Peri-Tethys, Paleogeographical maps, CCGM/CGMW, Paris, Map 20.

Meulenkamp, J.E., Sisingh, W., Gontscharova, I. A., Kovác, M., Cadet, J.P. 2000: Early Langhian (16.4-15.5 Ma) In: Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielynck, B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M.F., Cadet, J.P., Crasquin, S & Sandulescu, M (eds.): Atlas Peri-Tethys, Paleogeographical maps, CCGM/CGMW, Paris, Map 21.

Meulenkamp, J.E., Sisingh, W., Ilyina L.B., Kovác, M., Barrier E. 2000: Late Tortonian (8.4-7.2 Ma) In: Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielynck, B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M.F., Cadet, J.P., Crasquin, S & Sandulescu, M (eds.): Atlas Peri-Tethys, Paleogeographical maps, CCGM/CGMW, Paris, Map 22.

Meulenkamp, J.E., Sisingh, W., Paramonova N.P., Kovác, M., Brunet, M.F. 2000: Piacenzian/Gelasian (3.4-1.8 Ma) In: Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielynck, B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M.F., Cadet, J.P., Crasquin, S & Sandulescu, M (eds.): Atlas Peri-Tethys, Paleogeographical maps, CCGM/CGMW, Paris, Map 23.

 

Projekty:

Medzinárodné projekty:


2017-2021: APVV-16-0121 Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku.
Geodynamics of the Alpine-Carpathian junction area constrained by dating of the Cenozoic evolutionary phases in the Vienna and Danube basins (principal investigator Prof. Michal Kováč)

2016-2017: APVV SK-FR-2015-0017 Evolúcia a chronológia geologických procesov Podunajskej nížiny počas pliocénu a kvartéru: aplikácia kozmogénnych nuklidov.
Evolution and chronology of the Danube Lowland during the Pliocene and Quaternary: application of cosmogenic nuclides (principal investigator Prof. Michal Kováč)

2016-2020: APVV-15-0575 Paleoklimatický záznam a variabilita miocénnej klímy v centrálnej a východnej Paratetýde.
Palaeoclimate record and Miocene climate variability in Central and Eastern Paratethys (principal investigator RNDr. Marianna Kováčová, PhD.)

2015-2019: APVV-14-0118 Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát.
Regional stratotypes for genetic, EarthTime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins (principal investigator Assoc. Prof. Ján Soták)

2015-2016: APVV SK-HU-2013-0020 Dunajská panva – korelácia a vývoj sedimentárnych fácií a paleoprostredí počas neskorého neogénu
Danube Basin - correlation and development of sedimentary facies and paleoenvironments during the late Neogene (principal investigator Prof. Michal Kováč)

2012-2015: APVV-0625-11 Nová syntéza reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz
A New Synthesis of relief of the Western Carpathian landform evolution - preparation of the database for testing the key hypotheses (principal investigator Prof. Jozef Minár)

2012-2015: APVV-0099-11 Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy
Development of the Danube basin depositional systems  (principal investigator Prof. Michal Kováč)