Dejiny Katedry geológie a paleontológie

 

Dejiny Katedry geológie a paleontológie sú spojené s rozvojom modernej geológie na Slovensku. Ústav geológie vznikol na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v roku 1940. V školskom roku 1940/1941 sa pretransformoval na dve oddelenia, ktoré predstavoval Geologicko-paleontologický ústav (prednostom bol prof. RNDr. Dimitrij Andrusov) a Mineralogicko-petrografický ústav (prednosta prof. RNDr. R. Lukáč). Prof. Andrusov, ktorý v roku 1938 odišiel po likvidácii českého vysokého školstva z Prahy, bol prvý profesor geológie na Slovensku. Dr. Lukáč bol pôvodne správcom štátneho banského múzea v Banskej Štiavnici. Oba ústavy sa v tomto období rozvíjali ako spoločné pracoviská s rovnomennými ústavmi na Slovenskej vysokej škole technickej, sídlili na Vazovovej ulici. Vzhľadom na minimálne personálne i technické vybavenie pre zabezpečenie ich činnosti bola takáto symbióza nevyhnutná.

Po druhej svetovej vojne sa Geologicko-paleontologický ústav rozvíjal vo vysokom tempe. V roku 1949 začala na Prírodovedeckej fakulte z podnetu prof. Andrusova špecializovaná výchova geológov. Dovtedy geológia nebola samostatným študijným odborom, venovať sa jej mohli absolventi učiteľských kombinácií až po absolvovaní ôsmich semestrov.

Po schválení nového vysokoškolského zákona roku 1950 sa ústavy fakulty transformovali na katedry a vznikla tak aj katedra geológie, ktorej vedúcim bol prof. D. Andrusov. Roku 1951 sa katedra geológie rozdelila na Katedru geológie a paleontológie a Katedru mineralógie a petrografie. Katedra mala za úlohu vychovávať špecialistov pre základný výskum. V rokoch 1940 – 1952 ukončilo štúdium geológie dovedna 21 absolventov.

 

V roku 1952 vznikla Fakulta geologicko-geografických vied UK, čo si vynútilo zmenu v zložení katedier (pribudli Katedra nerastných surovín a inžinierskej geológie). V tom období mala Katedra geológie a paleontológie jedného profesora (RNDr. D. Andrusov), dvoch odborných asistentov (RNDr. J. Švagrovský, RNDr. H. Bystrická), jedného interného ašpiranta (RNDr. A. Gorek) a štyroch asistentov (RNDr. M. Mišík, RNDr. J. Gašparik, RNDr. V. Gašpariková, RNDr. I. Vaškovský). Postupne sa stav katedry dopĺňal a menil. Ustálil sa po roku 1956, keď mala jedného profesora (D. Andrusov), dvoch docentov (J. Švagrovský, A. Gorek), troch odborných asistentov (M. Mišík, H. Bystrická, A. Schaleková) a troch asistentov (V. Sitár, J. Zelman, D. Hovorka). Roku 1959 sa vedúcim katedry stal doc. RNDr. A. Gorek, CSc.

V roku 1962 sa vytvorila samostatná katedra paleontológie a z predchádzajúcej na ňu prešiel prof. RNDr. J. Švagrovský, CSc. (vedúci katedry ), RNDr. V. Sitár (tajomník katedry), RNDr. H. Bystrická, RNDr. V. Scheibnerová, RNDr. M. Nemčáková, RNDr. M. Magyar. Na katedre geológie zostal prof. D. Andrusov, doc. RNDr. A. Gorek, CSc. (vedúci katedry), doc. RNDr. M. Mišík, CSc., RNDr. A. Schaleková, RNDr. J. Zelman, RNDr. E. Scheibner, RNDr. Š. Kahan (tajomník katedry). V roku 1970 došlo k opätovnému zlúčeniu týchto katedier pod názvom Katedra geológie a paleontológie. V januári 1986 sa táto katedra premenovala na Katedru základnej geológie a paleontológie a 1. októbra 1990 znovu na Katedru geológie a paleontológie. V tomto období bola základná geológia vyučovaná v spoločnom študijnom programe spolu s ložiskovou geológiou. Medzi rokmi 1952-1990 ukončilo štúdium geológie na katedre 228 absolventov denného štúdia a 16 študujúcich popri zamestnaní, ďalších 20 absolvovalo učiteľské štúdium geológie v kombinácii s chémiou alebo matematikou. Činnosť viacerých pracovníkov katedry bola vysoko hodnotená, prof. Andrusov bol nositeľom viacerých vysokých štátnych vyznamenaní, prof. M. Mišík niekoľko rokov prednášal na univerzitách v Alžírsku a na Kube. Ďalší zamestnanci sa zúčastnili expertíznych pobytov a expedícií v Chile, Etiópii a Nepále.

 

V 90. rokoch odchádzajúcich pracovníkov v dôchodkovom veku postupne nahradila na pedagogických a vedeckých pozíciách nastupujúca generácia odborných asistentov, docentov a profesorov (prof. M. Kováč, prof. D. Plašienka, prof. P. Holec, dr. E. Halásová, prof. D. Reháková, doc. M. Sýkora, doc. F. Marko, doc. J. Hók, doc. D. Pivko, dr. M. Kováčová, dr. N. Hudáčková, doc. M. Sabol, dr. R. Vojtko, dr. J. Schlögl, dr. P. Joniak, dr. Ľ. Sliva). V rokoch 1990-1994 viedol katedru charizmatický doc. R. Mock. Neskôr na uvoľnené miesto vedúceho katedry nastúpil dr. M. Kováč.

Vedeckovýskumná činnosť katedry sa od jej vzniku zameriavala na regionálny geologický výskum Západných Karpát a Panónskej panvy. Vysokú odbornú úroveň dosahuje najmä biostratigrafia a sedimentológia orientovaná na útvary mezozoika, paleogénu a neogénu, ktoré sú od založenia katedry dlhodobo jej najsilnejšou stránkou. Pre prax sa riešia otázky geologickej stavby vybraných území Slovenska, sedimentológie, biostratigrafie a štruktúrnej geológie predovšetkým pre geohazardy, vyhľadávanie ropy a zemného plynu. Pracovisko spolupracuje aj s ďalšími katedrami a geologickými inštitúciami.

Vedúcimi katedry geológie a paleontológie postupne boli: prof. RNDr. Dimitrij Andrusov (1952-1959), prof. RNDr. Augustín Gorek, CSc. (1959-1966), prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. (1966-1970), prof. RNDr. Augustín Gorek, CSc. (1970-1986), doc. RNDr. Peter Reichwalder, CSc. (1986-1990), doc. RNDr. Rudolf Mock, CSc. (1990-1994), prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc. (1994-2003), prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc. (2003 – 2011), prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc. (2011 – trvá).

Zdroj: Zaťko, M. a kol., 1992, Päťdesiat rokov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Univerzita Komenského, Bratislava, s. 213-220