Koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja Katedry geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave na obdobie 01/09/2015-31/08/2019

 

 

Prof.RNDr.Michal Kováč, DrSc.

 

Katedra geológie a paleontológie (KGP) vždy predstavovala a predstavuje jedno z kľúčových pracovísk Geologickej sekcie PriF UK poskytujúce fundamentálne poznatky z geologických vied. Pracovisko zabezpečuje výučbu predmetov, ktoré predstavujú absolútny základ (najmä povinné predmety), ktorý je podmienkou pre dosiahnutie bakalárskeho a magisterského stupňa vzdelania v odbore Geológia. V zmysle novej komplexnej akreditácie členovia katedry garantujú v rámci odboru 4.1.23 Geológia bakalársky študijný program Geológia a spolugarantujú medziodborový bakalársky študijný program Paleobiológia; dva študijné programy magisterského stupňa: Dynamická geológia a Paleontológia a dva programy doktorandského stupňa vzdelávania v odbore 4.1.33 Tektonika: a to programy Tektonika a Sedimentológia a študijný program Paleontológia v odbore 4.1.31 Paleontológia.

Z vyššie uvedeného vyplýva aj personálny rozvoj a to tak, aby bol dostatočne kvalitatívne a kvantitatívne zabezpečený pedagogický proces, ku ktorému sa pracovisko v ostatnej akreditácii zaviazalo. Odbornými garantmi jednotlivých študijných programov sú v súčasnosti na pracovisku pôsobiaci traja funkční profesori a šiesti docenti, ktorí sú zárukou kvalitnej výučby. S vyššie uvedenou programovou skladbou súvisí výber a vyváženosť počtu asistentov, prípadne lektorov v troch vedných disciplínach (Tektonika, Sedimentológia, Paleontológia). Z personálneho hľadiska bude nutné prihliadať okrem profesionálnej vyváženosti aj na primeranú vekovú skladbu kolektívu. Podporovať kvalifikačný postup jednotlivcov tak, aby nedochádzalo ku generačným výpadkom, aby bola zabezpečená aj do budúcnosti kontinuita vo výučbe a zaistená úspešná akreditácia platných študijných programov. Organizácia kurzov vedených domácimi a zahraničnými odborníkmi pre ďalšie rozširovanie vedomostí študentov na druhom a treťom stupni vzdelávania, ale aj asistentov a lektorov bude nevyhnutnosťou udržania kvality výučby minimálne na stredoeurópskej úrovni (predovšetkým v poznávaní nových netradičných prístupov a metodík). Prednášky členov KGP na zahraničných univerzitách by mali pomáhať zvyšovať kredit jednak geologických vied na Slovensku a zároveň PriF UK v Bratislave, inštitúcie školiacej budúcich absolventov týchto disciplín.

S koncepciou vedeckého rozvoja KGP úzko súvisí otázka odborného rastu a smerovania kolektívu. Hlavným výskumným zámerom pracoviska by mal byť naďalej výskum geodynamického a paleogeografického vývoja Západných Karpát v mezozoiku a kenozoiku, dosahujúci v minulosti excelentnú úroveň (napr. Špičkové tímy Prif UK). Oblasti výskumu, ktoré nie sú zabezpečované členmi katedry by sa mali podobne ako doteraz, a zjavne ešte intenzívnejšie prejaviť spoluprácou s inými pracoviskami na fakulte (už teraz existuje viacero spoločných publikácií a niekoľko spoločných projektov APVV s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie a Katedrou aplikovanej a environmentálnej geofyziky). Do budúcnosti bude zrejme vhodné uvažovať o rozšírení tejto spolupráce aj na pracovíská enviroronmentálne alebo biologickej sekcie. Racionálne využitie pracovných miest (finančných prostriedkov mzdového fondu katedry), podobne ako v prípade výučby si vyžaduje pravidelnú individuálnu evaluáciu členov kolektívu. V prípade negatívneho vývoja individuálnych vedeckých výkonov bude potrebné pristúpiť k nepopulárnym (možno len dočasným) opatreniam, napr. dočasnému preradaniu pracovníka do nižšej platovej triedy. V prípade dlhodobých negatívnych výsledkov v krajnom prípade i k rozviazaniu pracovného pomeru. Takýto postup súčasne umožní zabezpečiť vhodnú vekovú a výkonnostnú skladbu pracovného kolektívu a zároveň limituje negatívne dopady na financovanie pracoviska pri súčasne nastavenej metodike delenia finančných prostriedkov. Pozície interných doktorandov na katedre budú obsadzované výlučne podľa finančného krytia súvisiacich projektových úloh, aby boli garantované dostatočné prostriedky na realizáciu tém dizertačných prác. V prípade nedostatočného plnenia vedeckých cieľov, a najmä výstupov, bude po vzájomnej dohode so školiteľom navrhnuté internému doktorandovi ukončenie a vylúčenie z doktorandského štúdia.

V každom prípade je nutné obmedziť na minimum „trieštenie síl kolektívu“ aktivitami vedecko-pedagogických pracovníkov, ktoré nesmerujú k spoločným vedeckým výstupom. Vzhľadom na platnú metodiku delenia mzdových prostriedkov bude naďalej potrebné sústreďovať tvorivú energiu kolektívu napr. na produkciu vysoko kvalitných vedeckých publikácií. Miesta vedeckých pracovníkov obsadzovať len osobami schopnými sa v rámci výziev domácich a zahraničných agentúr uchádzať a finančnú podporu projektov integrujúcich zamestnancov katedry. Doktorandov a mladých pracovníkov povzbudzovať k tvorbe menších grantov a projektov súvisiacich s hlavným vedeckým zameraním pracoviska, a tak dosiahnuť výrazný synergický efekt vo financovaní výskumu. Viesť evidenciu výkonov technických pracovníkov katedry a podľa aktuálnych potrieb určovať podiel riešiteľských kolektívov projektov na finančnom zabezpečení spoločných technických pracovísk a laboratórií.

Ako doteraz, podporovať spoluprácu s inými pracoviskami fakulty, ale aj inými domácimi alebo zahraničnými inštitúciami formou spoločných zahraničných projektov (multilaterálnych a bilaterálnych) a z nich vychádzajúcich domácich projektov podporujúcich excelentný výskum na európskej úrovni. V neposlednom rade sa bude treba zamerať aj na možnosť aplikácie vedeckých poznatkov členov katedry v budúcich výzvach agentúr a tak pokračovať v uplatňovaní vedy, ale aj v jej aplikácii v praxi, v čom má KGP dlhoročnú tradíciu. Spravodlivé oceňovanie najlepších pracovníkov je neodlučiteľnou súčasťou života katedry, hoci závisí od stavu jej finančných možností. Veľakrát však aj pochvala pomôže načerpať nové sily do ďalšej práce, podobne ako konštruktívna kritika a poukázanie na nedostatky môže viesť k náprave.

 

Z vyššie uvedeného vyplynie nasledovný charakter rozvoja katedry:

  1. Zabezpečiť vhodnú vekovú štruktúru a kvalifikačný rast pracovníkov katedry vo vedných a študijných odboroch: tektonika, sedimentológia a paleontológia. Súčasné personálne obsadenie katedry síce zabezpečuje v plnej miere pedagogickú aj vedeckú činnosť pracoviska, kolektív sa však prevažne sformoval asi pred dvadsiatimi rokmi, a preto treba myslieť na aktualizáciu z hľadiska vekovej štruktúry. Profesori garantujúci tri programy sú dnes vo veku 60-65 rokov, a mali by byť v priebehu štyroch rokov nahradení z radov docentov, dnes vo veku 40-55. Na miesta docentov by mali postúpiť odborní asistenti, ktorých dnešné vekové rozloženie by sa malo výrazne zlepšiť. Chýbajú mladí, nadaní zamestnanci vo veku do 30 rokov (možno v budúcnosti postdoc pozície).

  2. Kľúčové predmety študijných programov, tak ako doposiaľ budú garantovať len profesori alebo docenti vedecky pôsobiaci v danej oblasti. Pokiaľ v priebehu štyroch až ôsmich rokov kmeňový zamestnanec – docent - nepožiada o vymenúvacie konanie a odborný asistent o habilitačné, bude toto funkčné miesto na základe výberového konania obsadené iným uchádzačom s príslušnou kvalifikáciou.

  3. V oblasti personálneho manažmentu je nutná vstupná analýza vedeckých a pedagogických výkonov jednotlivcov za posledných päť rokov, z ktorej by vyplynulo kto je zdrojom príjmov a koho mzda je v podstate saturovaná z rozpočtu katedry. Každý rok by nasledovalo podobné, pravidelné ročné hodnotenie všetkých podstatných výkonov pracovníkov. Neplnenie požiadavky, aby každý pracovník svojim výkonom pokryl minimálne svoj tarifný plat môže byť dôvodom pre neobsadenie daného miesta daným pracovníkom v najbližšom výberovom konaní, jeho preradením na kvalifikačne nižšiu pozíciu alebo zníženie jeho úväzku. Zároveň je nutné sledovať a striktne hodnotiť prácu doktorandov, a v prípade nedostatočného plnenia povinností vyvodiť s toho dôsledky. Pozíciu vedeckých pracovníkov obsadzovať len pracovníkmi s excelentným výkonom.

  4. Prehodnotiť, pravidelne kontrolovať a optimalizovať činnosti jednotlivých prevádzok KGP

  5. Pedagogické a vedecké povinnosti pracovníkov optimalizovať tak, aby sa dosiahol dobrý stav finančného ohodnotenia katedry s možnosťou opätovnej motivácie najlepších pracovníkov prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy.

  6. Zároveň zabezpečiť aktualizáciu web stránky katedry tak, aby propagovala výsledky dosiahnuté nielen vo vedeckej práci, ale aj v našich študijných programoch.

  7. Nedostatočné finančné hodnotenie pedagogických výkonov katedry v posledných rokoch, najmä z dôvodu demografického vývoja, sa pokúsiť riešiť atraktívnejšou prezentáciou pracoviska, čo by malo pozitívny dopad na počet študentov na študijných programoch garantovanými KGP.

  8. Zlepšiť vedecký výkon pracoviska realizovať predovšetkým podporou projektov s hlavným riešiteľom a riešiteľským kolektívom z katedry, a vyžadovať prezentáciu výsledkov formou kvalitných publikačných výstupov. Pre dlhodobé posilňovanie potenciálu katedry a motiváciu jednotlivcov pre vedeckú prácu zaviesť vedecké semináre, na ktorých raz za rok vedúci projektov a členovia riešiteľských kolektívov predstavia najzaujímavejšie výsledky svojej vedeckej práce.

  9. Zlepšenie vekovej štruktúry, a tým aj konkurencie schopnosti katedry, vyriešiť stabilizáciou najnadanejších absolventov doktorandského štúdia, ktorí už počas štúdia podávajú výnimočné vedecké výkony.

 

(pozn. „Koncepcia“ bola predložená v apríli 2015 vedeniu PriF UK v rámci výberového konania na pozíciu vedúceho pracovníka KGP)