doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 225
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Biografia:

1977 - 1981 Gymnázium v Liptovskom Hrádku

1981 - 1982 Banícka fakulta VŠT v Košiciach, Banská geológia a geologický prieskum

1982 - 1986 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Základná a ložisková geológia (RNDr.) 1986 - 1991 Geologický ústav Dionýza Štúra, geologické mapovanie a sedimentológia flyšového pásma

1991 - 2011 Katedra geológie a paleontológie PriF UK Bratislava, odborný asistent 2001 – získanie hodnosti PhD. z geológie na PriF UK 2010 – obhajoba habilitačnej práce z geológie na PriF UK

2011 – Katedra geológie a paleontológie PriF UK Bratislava, docent

Biography:

1977 - 1981 Gymnasium in Liptovský Hrádok

1981 - 1982 Mining faculty of VŠT in Košice, Mining geology and geological exploration

1982 - 1986 Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Physical and economic geology (RNDr. degree) 1986 - 1991 State Geological Institute Of Dionýz Štúr, geological mapping and sedimentology of Flysch belt

1991 - 2011 Department of geology and paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, assistant professor 2001 – PhD. thesis in geology in Faculty of Natural Sciences2011 – Department of geology and paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, associate professor

Výskum: sedimentológia klastických sedimentov, dekoračné kamene, opracovateľné kamene Slovenska a okolitých krajín

Research: sedimentology of clastic sediments, ornamental stones, dressed stones in Slovakia and surrounding countries

Výučba: Základy geológie, Základy geológie a vývoj prírody, Vývoj prírody, Geológia sveta, Drahé a dekoračné kamene, Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie, Terénne práce z geológie a geomorfológie

Teaching activities:
Essential of Geology, Evolution of Nature, World Geology, Precious and ornamental stones, Field practice in geology and geomorphology

Publikácie:

2015

Šimončičová Koóšová P., Lesák B., Pivko D. 2015: Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. Archaeologia historica. 40, 2, 711-731.

2014

Šimon P., Pilný I., Repáň M., Pivko D. (4,2 AH), Pilná Ľ. a Babiková I. 2014: Mariánske a Trojičné stĺpy v premenách času. Trnavský kraj. Nezisková organizácia Castellum, Nitra, 290s.

Bóna M., Barta P., Ragač R., Pivko D. 2014: Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica, 39, 2, 563-579.

Pivko D. 2014: Rímske opracované kamene na Bratislavskom hradnom kopci a v širšom okolí, sekundárne využívanie v stredoveku. In: Musilová M., Barta P., Herucová A. (edit.): Bratislavský hrad, dejiny, výskum, obnova. Kolektívna monografia prednášok z konferencie, 265-276.

Pivko D. 2014: Sivé vulkanické horniny Gemera-Malohontu a ich využitie pri stavbe kostolov.

Gemer-Malohont, 10, Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum, 30-48.

2013

Pivko D. a Sláviková V. 2013: Dekoračné kamene a typy náhrobníkov na Národnom cintoríne v Martine od polovice 19. do polovice 20. storočia. Acta Geologica Slovaca (AGEOS), 5, 2, 163-177

Pivko D. 2013: Stavebné a dekoračné kamene stredovekých kostolov a kláštorov v Bratislave. Forum urbes medii aevi 7: Kláštery ve středověkých městech střední Evropy. - ISBN 978-80-903588-9-8. - Brno : Archaia Brno, Národní památkový ústav, 174-185

Peter R., Durmeková T., Hain M., Bágeľ Ľ., Bačík P., Pivko D. 2013: Testovanie odolnosti zrúcaninového mramoru pôsobením síranu sodného. Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zborník recenzovaných príspevkov a abstraktov Bratislava: Univerzita Komenského, 61-64.

2012

Pivko D. 2012: Stavebný a dekoračný kameň a jeho opracovanie na stredovekom Slovensku. Archaeologia historica, 37, 2, 609-628.

Plašienka, D., Soták, J., Jamrichová, M., Halásová, E., Pivko, D., Józsa, Š., Madzin, J. & Mikuš, V. 2012: Structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt demonstrated along a section between Jarabina and Litmanová villages in Eastern Slovakia. Miner. Slovaca 44, 1, 17-38

 

Pivko D. 2012: Miocene limestone as dressed stone for Carnuntum Roman town and surrounding settlements in Upper Pannonia (Austria, Slovakia, Hungary). Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Tarragona: Institut Catala d''Arqueologia Classica, 480-486.

Pivko D. 2012: Zdroje kamenného materiálu na historické stavby na hradnom vrchu v Bratislave. Monumentorum tutela = Ochrana pamiatok, 24, Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 179-196.

2011

Pivko D. 2011: Historický kameňolom litavských vápencov v Devíne pri Bratislave. Forum Urbes Medii Aevi VI., Brno, 204-211.

Pivko D., Koreň P. a Mézes A. 2011: Horninový materiál gotického kostola reformovanej cirkvi v Plešivci. Gemer-Malohont 6-7, Rimavská Sobota, 12-19

Hlavatá Hudáčková N., Józsa Š., Reháková D., Sabol M., Zahradníková B., Kováčová M., Vlačiky M., Schlögl J., Joniak P., Hyžný M., Holec P., Vašíček Z., Pivko D. 2011. Významné paleontologické lokality Slovenska (CD-ROM) [elektronický dokument]. – Bratislava, Univerzita Komenského, 75 s. dostupné aj na www.paleolocalities.com. ISBN 978-80-223-3076-3.

2010

Pivko D. 2010: Významné horniny používané ako opracované kamene v historických pamiatkach Slovenska. Mineralia Slovaca, 42, 2, 241-248

Pivko, D. 2010: Kamenný materiál ranostredovekých stavieb Slovenska a širšieho okolia Bratislavy. Monumentorum tutela, 22, PÚSR, Bratislava, 387-400.

Pivko D. a Hornáčková A. 2010: Petrografické vyhodnotenie vzoriek z archeologického výskumu Baziliky sv. Mikuláša a karnera v Trnave. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 13, KPÚ, Trnava, 29-34

Pivko D. 2010: Unikátna kamenná výzdoba Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 13, KPÚ, Trnava, 55-60

2009

Pivko D. 2009: The provenance of stone tabernacle and altar table from the St. Emmeram''s Cathedral (Nitra City). Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - ISSN 1338-0044. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 119-124

Pivko D. 2009: Exkurzia E: Exkurzia po kameňoch centra Bratislavy. Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. - Bratislava : ŠGÚ DŠ, 2009. - ISBN 978-80-89343-24-9. - S. 252-262

2008

Lukianenko Ľ., Gregor M. a Pivko D. 2008: Náhrobné kamene známych osobností na cintoríne v Slávičom údolí. Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, Roč. 54. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, ISBN 978-80-8060-238-3. - S. 87-93

Bizubová M., Uhereková, M., Pivko, D., Hantabálová, I., Aubrecht, R. 2008: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. 4. upravené vydanie. Expol Pedagogika, 124s. 978-80-8091-139-3

Farkaš Z., Gregor M., Přichystal A. a Pivko D. 2008: Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi / Zborník Slovenského národného múzea 102 : Archeológia 18. - Bratislava : Slovenské národné múzeum,. - ISBN 978-80-8060-235-2. - S. 7-42

Pivko D. 2008: Dekoračné a stavebné kamene kostolov centra Trnavy. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 11. KPÚ, Trnava, 39-46

Pivko D. 2008: Kritériá na rozlišovanie miocénnych vápencov z rôznych lokalít okolia Bratislavy. Abstrakt z Predvianočného seminára. Geovestník, Miner. Slovaca, 40, 3-4, 215-216

Pivko D. a Hudáčková N. 2008: Sarmatian biomicritic limestone with ooids from unknown locality used in building of Medieval St. Emmeram Church of Nitra. Abstract from conference ESSE WECA. Miner. Slovaca, Geovestník, 40, 3-4, 247-248.

2007

Pivko D. 2007: Stavebné kamene Kostola sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Archaeologia Historica, 32, 389-404.

Pivko D. 2007: Kamenná výzdoba budovy Slovenského národného múzea v Bratislave. Zborník Slovenského národného múzea: Prírodné vedy, 53, Slovenské národné múzeum, 46-55

Pivko D. 2007: The world´s most used natural stones - overview of geology. Acta geologica Universitatis Comenianae, 1, 25-31

Turanová, L., Bizubová, M, Pivko D., Nevřelová, M. 2007: Prírodopisná exkurzia Považím, I. časť, Sereď - Trenčín. Acta Geol. Univ. Comen., 1/2007, 107-121.

Turanová, L., Bizubová, M, Pivko D., Nevřelová, M. 2007: Prírodopisná exkurzia stredným Považím, II. časť, Horné Sŕnie – Lietavská Závadka. Acta Geol. Univ. Comen., 1/2007, 123-137.

Pivko, D. 2007: The World`s most popular Granites. StonEdge, Journal of Indian Dimensional Stone Industry, Vol. 1, 8-9, August-September, 2007.

Pivko, D. 2005: The World`s most popular Granites. Updated and extended to 180 granites. FindStone.com – Marketplace for Building stones, India, (www.findstone.com/daniel1.htm), www.shanxiheisc.com/news/news776_en.html, http://findstoneadvice.blogspot.sk/2013/03/the-worlds-most-popular-granites.html,

Pivko D. 2007: Sedimentológia lunzských vrstiev pri Podtúrni. Miner. Slovaca. 39,1, Geovestník, 120-1.

2006

Bizubová M., Uhereková, M., Pivko, D., Hantabálová, I., Aubrecht, R. 2006: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. 3. upravené vydanie. Expol Pedagogika, 124s. ISBN 80-89003-98-2

Bizubová M., Uhereková, M., Pivko, D., Hantabálová, I., Aubrecht, R. 2006: Természetrajz az alapiskolák 8. osztálya számára. Expol Pedagogika, 122s. ISBN 80-8091-039-1

Pivko D. 2006: Dekoračné kamene Horného a Dolného kostola Nitrianskej katedrály. Petrografický rozbor. In: Plekanec V., Haviar T., Balážiková J., Plekanec V.jr., Medvecký J., Cebecauerová J., Klučkov E., Pivko D. 2006: Reštaurátorský výskum výtvarnej výzdoby. Kostol sv. Emeráma v Nitre. CR-ROM. Plekanec&Plekanec.

Pivko D. 2006: Dekoračné kamene Horného a Dolného kostola Nitrianskej katedrály. Petrografický rozbor. In: Plekanec V., Haviar T., Balážiková J., Plekanec V.jr., Medvecký J., Cebecauerová J., Klučkov E., Pivko D. 2006: Reštaurátorský výskum výtvarnej výzdoby. Kostol sv. Emeráma v Nitre. CR-ROM. Plekanec&Plekanec.

Pivko D. 2006: Stavebné a dekoračné kamene Nitrianskeho hradu. Miner. Slovaca. 38,2, Geovestník, 2-3.

2005

Pivko D. 2005: Urban Geology and Historical Sites in Bratislava. Geoturystyka, 2, 2, 39-47.

Pivko D. 2005: Netradičné geologické exkurzie v centrách miest. Miner. Slovaca, 37, 454-455.

Uher, B. - Kováčik, Ľ. - Kučera, P. - Hindáková, A. - Pivko, D. 2005: Cyanobaktérie a riasy na kamenných substrátoch objektov kultúrno-historického významu Cyanobacteria and algae on stone of cultural heritage in Bratislava. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 27, 11-16.

Pivko D. 2005: Walking Tour connecting Natural Stones and History of Slovakian Capital Bratislava. Geotour 2005, Krakow, 93-95.

Pivko D. 2005: Pelagic Limestones from Biele Karpaty Unit, Slovakia. In: Cieskowski M. and Golonka J. (ed.): Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnwtrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, 21 kwietnia 2005, Kraków, 83-85.

Pivko D. 2005: Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp. Abstrakt. Miner. Slovaca. 37, Geovestník.

Pivko D. 2005: Most popular marble and granite. (www.natural-stone-interiors.com/marble-and-granite.html). Minnesota, USA. 4AH

Pivko, D. 2005: World of Granite. Exploring and understanding the world of granite. Stone Link Today, 2, Singapore, 32-41.

2004

Pivko D. Skurčáková E. 2004: Geologické zaujímavosti Hornej Oravy. Zborník Oravského múzea, XXI. ISBN 80-968880-3-X

Pivko, D. 2004: World`s quarries of commercial granites – localization and geology. In: Přikryl (ed.): Dimension Stone 2004. A.A.Balkema Publishers, Leiden, 147-152.

Pivko D. 2004: Origin, colour and petrography of world commercial granites. Roc Maquina, 55 December, Bilbao, Spain, 28-30.

Pivko D. 2004: Outer Carpathians basement of Vienna basin and its equivalents on surface. Abstract. ESSE WECA 2004.

2003

Marko F., Pivko D., Hurai V. 2003: Ruin marble: a record of fracture-controlled fluid flow and precipitation. Geological Quarterly, 47, 3, 241-252

Pivko, D. 2003: Natural Stones in Earth`s History. Acta Geol. Univ. Comen.,58, Bratislava, 73-86.

Pivko D. 2003: The World`s Most Popular Granites. Workshop on Marketing and Technical Issues related to Stone Industry (31 january 2003). International Exhibition – Stonemart 2003 – Jaipur, India. Centre for Development of Stones, 28s. www.cdos-india.com/Papers%20technical.htm

Pivko, D. 2003: Slowacja. Swiat. Swiat Kamienia, Opole, 5, 24, 95-97

Pivko, D. 2003: Kamienie naturalne z Czech. Swiatowe kamieniarstvo. Swiat Kamienia, Opole, 6, 25, 106-108

Pivko, D. 2003: Zem – vynikajúce miesto pre život. Záhady vesmíru, života a človeka – Zborník prednášok z konferencií a seminárov o vede a viere, ÚSKI, Bratislava.

Pivko, D. 2003: The World`s most popular Marbles. FindStone.com – Marketplace for Building stones, India, (www.findstone.com/daniel4.htm)

2002

Pivko, D. 2002: Geology of Pilsko mountain and surroundings (Flysch belt on Northern Orava). Acta geol. Univ. Comen., 57, Bratislava, 67-94.

Pivko, D. 2002: The World`s most popular Granites. FindStone.com – Marketplace for Building stones, India, (www.findstone.com/daniel1.htm)

2001

Starek D. - Pivko D., 2001: Sedimentologické profily v račianskej jednotke (flyšové pásmo severne od Bytče). Miner. Slov., 33, 2, 91-103.

Pivko D., 2001: Ako učiť o evolúcii prírody? Sborník s mezinárodní konference Didaktika biologie. Didaktika geologie. Současnost a perspektivy. Univ. Karlova, Praha, 154-159.

Pivko D., 2001: Geologické exkurzie v centrách väčších miest. Sborník s mezinárodní konference Didaktika biologie. Didaktika geologie. Současnost a perspektivy. Univ. Karlova, Praha, 108-110.

1991-2000

Aubrecht, R., - Bizubová M. - Hantabálová, I. - Pivko, D. - Uhereková, M. - Zagoršek, K. 2000: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. 2. upravené vydanie. SPN. 157s.

Pivko D., 2000: Lithostratigraphic and facies division of the Flysch units, Outer Western Carpathians (Northern Orava, Slovakia). Slov. Geol. Mag., 6, 2-3, 158-164.

Bizubová M., Pivko D. a Minka J. 2000: Historické cesty na Slovensku a ich pozícia v mestskom turizme. Matlovič R. (edit.): Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie, 3, 337-344.

Pivko D. 1999: Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy. Acta geol. Univ. Comen., 54, Bratislava, 111-126.

Pivko D. 1999: Pôvod dekoračných kameňov ovplyvňuje ich vlastnosti. Spravodaj - Cech kamenárov Slovenska, 1/1999, Levice, 8-12.

Pivko D. 1998: Cycles of different scale in the turbidites of the Magura nappe on the northern Orava, Western Carpathians (Campanian - Upper Eocene). Slov. Geol. Mag. 4,2, 95-106

Aubrecht, R., - Bizubová M. - Hantabálová, I. - Pivko, D. - Uhereková, M. - Zagoršek, K. 1998: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN. 157s.

Aubrecht, R., - Bizubová M. - Hantabálová, I. - Pivko, D. - Uhereková, M. - Zagoršek, K. 1998: Természetrajz az alapiskola 8. osztálya számára. SPN. 157s.

Pivko, D. 1997: Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? Vývoj vesmíru od veľkého tresku po človeka. Príčiny a dôsledky. Omega Info - ISBN 80-967741-1-5, 60s.

Kováč M., Milička J., Pivko D. a Šefara J. 1997: Zhodnotenie vybraných oblastí podložia slovenskej časti viedenskej panvy z hľadiska vyhľadávania uhľovodíkov. Manuskript Kat. geol. a paleont., PriF UK, Bratislava, 61s.

Turanová, L., Bizubová, M. a Pivko, D. 1997: Problémy geovedného vzdelávania na základných a stredných školách a výchovy učiteľov geovedného zamerania. Miner. Slov. 29, 6, Bratislava, Geovestník. 14 - 16.

Pivko D. 1994: Younger Senonian turbiditic and hemipelagic sediments in the Paleoalpine accretionary belt, Northern Slovakia, Orava. Konferancie, sympóziá, semináre. Annual Assembly IGCP Project. No.362 Abstract book. Geol.úst. D.Štúra, Bratislava, 125-126

Pivko, D. 1994: Je Teilhard de Chardin aktuálny v kontexte so súčasnými vedeckými a filozofickými náhľadmi? Viera. Veda. Spoločnosť. Zborník prednášok na tému "Život", 4, Alfa Konti, Bratislava, 109-113

Pivko, D. 1994: Zem - živý organizmus alebo zrod novej vednej disciplíny - geofyziológie? Recenzia. Geovestník. Miner. Slov., 5, 26, 16-17.

Michalík J.- Mišík.M.- Jablonský J., Pivko, D.- Reháková D. - Soták J. - Sýkora M. 1993: Upper Cretaceous deposits of the Paleoalpine Accretionary Belt of the Central Western Carpathians. Cretaceous and Paleogene Paleogeography and Geodynamics of the Alpine - Carpathians - Pannonian Region. Field Guide. Dept. of Geol., Pivko D., Beňuška P., Korábová K., Kováčik M., Potfaj M., Siráňová Z., Vranovská A. 1991: Vysvetlivky ku geologickej mape okolia Pilska 1:25 000 na listoch 26-142 Mútne a 26-231 Oravské Veselé. Čiast. záv. správa, Manuskript GÚDŠ, Bratislava, 78s.

Pivko, D. 1990: Geologická stavba juhovýchodného úpätia Malej Fatry. Geol. práce, Správy 91, Geol.úst.D.Štúra, Bratislava, 33-38Com. univ., Geol. inst. Slov.Acad .of Sciences, 79p.

Pivko, D. 1991: Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave. Geol. práce, Správy 93, Geol.úst.D.Štúra, Bratislava, 73-79

Pivko D., Beňuška P., Korábová K., Kováčik M., Potfaj M., Siráňová Z., Vranovská A. 1991: Vysvetlivky ku geologickej mape okolia Pilska 1:25 000 na listoch 26-142 Mútne a 26-231 Oravské Veselé. Čiast. záv. správa, Manuskript GÚDŠ, Bratislava, 78s.

Pivko, D. 1990: Geologická stavba juhovýchodného úpätia Malej Fatry. Geol. práce, Správy 91, Geol.úst.D.Štúra, Bratislava, 33-38

 

Projekty: