prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 700
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Biografia:
1974 - 1979 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava - odbor Základná geológia a paleontológia (promovaný geológ).
1981 – rigorózna skúška na PrF UK - Doktor prírodných vied (RNDr).
1993 – získanie hodnosti CSc. (PhD) v geologických vedách; udelená vedeckým kolégiom SAV
1998 – menovanie hosťujúcim docentom Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
2002 – obhajoba habilitačnej práce – riadny docent Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
2003 – funkčný profesor paleontológie,
2006 – inauguračná prednáška – profesor geológie

Zamestnanie
1980 - 1983 – Stavoprojekt Trenčín - geologicko-geodetické oddelenie (projektant)
1983 - 1984 – Generálne riaditeľstvo Nafty a plynu, Bratislava (referent)
1984 – 2001 – Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava (samostatný vedecký pracovník).
2002 – Katedra geológie a paleontológie PriF UK Bratislava, vysokoškolský pedagóg
od septembra 2003 zástupca vedúceho Katedry geológie a paleontológie,
od r. 2011 do r. 2015 vedúca Katedry geológie a paleontológie.


Činnosť vo vedeckých spoločnostiach
- členka SGS (Slovenská geologická spoločnosť)
- členka Európskej paleontologickej spoločnosti EUROPAL
- členka stratigrafickej komisie pri KBGA (Karpatsko-Balkánska Geologická Asociácia)
- členka Medzinárodnej spoločnosti EMMM (Environmental Micropaleontology, Microbiology, Meiobenthology)
- členka Medzinárodnej sedimentologickej asociácie IAS

Činnosť v odborných a poradných komisiach
- garantka magisterského študijného programu Paleontológia
- garantka doktorandského študijného programu Paleontológia
- predseda štátnicovej komisie magisterského študijného programu Paleontológia
- členka štátnicovej komisie magisterského študijného programu Všeobecná geológia a tektonika
- predseda komisie pre rigorózne skúšky - Geológia
- odborný garant SVK pri PriF UK, geologická sekcia
- OK Všeobecná geológia - tajomníčka
- členka akreditačnej komisie geovedných ústavov I. oddelenia SAV
- členka komisie VEGA 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) vedeckej grantovej agentúry VEGA pri MŠ SR
- členka VR Geologického ústavu SAV
- členka komisie SASPRO pre vedy o neživej prírode pri Predsednictve SAV
- členka redakčnej rady Geologica Balcanica.

Ocenenia:
úspešná koordinátorka i riešiteľka domacich i medzinárodných projektov
cena rektora Univerzity UK v Bratislave v r. 2008, za vynikajúcu pedagogickú činnosť pri príležtosti výročia 17. novembra.
Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšiu geologickú prácu za roky 2007-2008.
Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za r. 2009 v kategórii prírodné a technické vedy
Pamätná medaila Geologického ústavu SAV udelená v r. 2013 za mimoriadne aktívnu vedeckú spoluprácu.
Strieborná medaila Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra udelená pri príležitosti 75 výročia založenia ústavu.
Slávikova medaila udelená Slovenskou geologickou spoločnosťou v r. 2015

Jazyky: anglický, ruský (aktívne), francúzsky (pasívne).
Vzdelanie:

Výskum:

mikropaleontológia, biostratigrafia, eventostratigrafia, sekvenčná stratigrafia, paleoekológia, paleogeografia a paleoceánografia

Výučba:

Systematika bezstavovcov II, Paleoekológia, Sekvenčná stratigrafia, Vývoj biosféry, Diplomový seminár, Výberové prednášky v rámci predmetu Mikrofácie a horninotvorné fosílie.

Publikácie:

Monografické práce:

Vašíček Z., Michalík J., Reháková D., 1994. Early Cretaceous stratigraphy, paleogeography and life in Western Carpathians. Beringeria, 168 p.

Michalík J., Reháková D., Kováč M., Soták J., Baráth I. 1999. Geológia stratigrafických sekvencií. Základy sekvenčnej stratigrafie. VEDA, 234 s.

Mišík M., Reháková D. 2004. Psefitické horniny (štrky, brekcie, zlepence) Západných Karpát. VEDA 132 s.

Mišík M., Reháková D. 2007. Dolomity, dolomitizácia a dedolomitizácia v horninách Západných Karpát. VEDA, 84 s.

Mišík M., Reháková D., 2009. Vápence Slovenska – I. časť (biohermné, krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence). VEDA, 186 s.

Michalík J., Vašíček Z., Golej M., Halásová E., Hort P., Ledvák P., Lintnerová O., Měchová L., Šimo V., Šimonová V., Reháková D., Schlögl J., Skupien P., Smrečková M.,Soták J., Záhradníková B., Boorová D. 2013. Butkov – kamenný archív histórie druhohorného morského života a slovenských vrchov. [The Butkov Hill - a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history]. VEDA, Bratislava, 168 s.

Učebné texty a odborné publikácie:

Grigorovič A.A., Ožvoldová L., Hlavatá Hudáčková N., Reháková D., Schlögl J. Tomašových A., Zágoršek K. 2004. Systematická paleontológia bezstavovcov 2. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 164 s. ISBN 80-223-1741-1

Samuel O., Borza V., Činčurová E., Fordinál K., Galle A., Holec P., Chlupáč I., Michalík J., Ondrejíčkova A., Ožvoldová L., Papšová J., Pevný J., Pipík R., Reháková D., Štorch P., Tuba Ľ., Vaňová M., Zágoršek K., Žít J., 2000. Geologický slovník = Geological dictionary. Zoopaleontology: Zoopaleontológia, [Geological dictionary. Zoopaleontology]. - 1. vyd. Bratislava. Štátny geologický ústav D. Štúra, 527 s. ISBN 80-88974-24-0.

Michalík J.,Vass D., Hlavatá Hudáčková N., Kováčová M., Lintnerová O., Reháková D., Soták J., Schlögl J., Aubrecht R.,Vozárová A., Sliva Ľ., Lexa J., Konečný V., Túnyi I., Potfaj M. 2007. Stratigrafická príručka. Bratislava, Veda 150s. [10,03AH]. ISBN 978-80-224-0979-7.

Hlavatá Hudáčková N., Józsa Š., Reháková D., Sabol M., Zahradníková B., Kováčová M., Vlačiky M., Schlögl J., Joniak P., Hyžný M., Holec P., Vašíček Z., Pivko D. 2011. Významné paleontologické lokality Slovenska (CD-ROM) [elektronický dokument]. – Bratislava, Univerzita Komenského, 75 s. dostupné aj na www.paleolocalities.com. ISBN 978-80-223-3076-3.

Vedecké članky:

Michalík J., Reháková D., Peterčáková M. 1990. To the stratigraphy of Jurassic – Cretaceous boundary beds in the Kysuca sequence of the West Carpathian Klippen belt Brodno section near Žilina. Zemní Plyn a Nafta 9b., 57-71.

Michalík J., Soták J., Halásová E., Ožvoldová L., Ondrejíčková A., Peterčáková M., Reháková D., Borza V. 1991. Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranicijurského a kriedového útvaru. Mineralia Slovaca 23, 3., 277-282.

Michalík J., Masaryk P.,Lintnerová O., Jendrejáková O., Papšová J., Reháková D. 1992. Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians). Geologica Carpathica 43, 4., 213-230.

Michalík J., Reháková D., Marko F. 1992. Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty), [Stratigraphy and tectonics of the LowerCretaceous limestones in the Driny cave section (Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)]. Mineralia Slovaca 24, 3-4., 235-243.

Reháková D., Michalík J. 1992a. Notes to ultrastructure study of Upper Jurassic - Lower Cretaceous calpionellids. Acta Universitatis Carolinae. Geologica 37,1-2.,107-110.

Reháková D., Michalík J. 1992b. Correlation of Jurassic – Cretaceous boundary beds in West Carpathian profiles. Földt. Közlöny 122, 1., 51- 66.
Michalík J., Reháková D., Žítt J. 1993. Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts. Geologica Carpathica 44, 3., 161-176.

Michalík J., Reháková D. 1993. Hojnostné maximá v distribúcii vrchnojurského a spodnokriedového mikroplanktónu a ich paleoklimatická a paleogeografická interpretácia, [Abundance maxima in the distribution of Late Jurassicand Early Cretaceous microplankton and their paleoclimatic and paleogeographic interpretation]. Mineralia Slovaca 25, 5., 387-388.

Reháková D., Michalík J. 1993. Observations of ultrastructure of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous calpionellid tests. Geologica Carpathica 44, 2., 75-79.

Michalík J., Reháková D., Soták J. 1994. Environments and setting of the Jurassic/Lower Cretaceous succession in the Tatric area, Malé Karpaty Mts. Geologica Carpathica 45, 1., 45-56.

Reháková D., Michalík J. 1994. Abundance and distribution of Late Jurassic – Early Cretaceous microplankton in Western Carpathians. Géobios 27, 2., 135-156.

Vašíček Z., Michalík J., Reháková D., Faupl P. 1994. Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederöstereich), [Stratigraphic Remarks on the LowerCretaceous of the Lunz and Reichraming Nappes (Eastern Calcareous Alps, Upper and Lower Austria)]. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 137, 2., 407-412.

Michalík J., Reháková D., Hladíková J., and Lintnerová O. 1995. Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia. Geologica Carpathica 46, 3., 161-174.

Michalík J., Reháková D. 1995. Sedimentary Records of Early Cretaceous Tectonic Activity in the Alpine-carpathian Region. Slovak Geological Magazine 1, 2., 159-164.

Michalík J., Reháková D., Vašíček Z. 1995. Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area. Geologica Carpathica 46, 5., 285-296.

Reháková D.1995. Upper Jurassic – Lower Cteraceous carbonate microfacies and environmental models for the Western Carpathians and adjacent paleogeographic units. Cretaceous Research 16, 283-297.

Reháková D. 1995. New data on calpionellid distribution in the Upper Jurassic/Lower Cretaceous formations (Western Carpathians). Mineralia Slovaca 27, 308-318 (In Slovak).

Reháková D., Šulgan F., Vašíček Z., Michalík J. 1995. Environment, fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outher Western Carpathians. Geologica Carpathica 46, 1., 53-58.

Eliáš M., Martinec P., Reháková D., Vašíček Z., 1996. Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika), [Geologyand stratigraphy of the Kurovice Limestone and Tlumačov Marl Formation at the Kurovice quarry (Upper Jurassic - Lower Cretaceous, Outher Western Carpathians, Czech Republic]. Věstník Českého geologického ústavu 71, 3., 259-276.

Michalík J., Reháková D., Jablonský J. 1996. Geodynamic setting of fluxoturbidites in West Carparthian Upper Jurassic and Lower Cretaceous sedimentary basins. Slovak Geological Magazine 2, 3-4., 325-329.

Reháková D., Michalík J. 1996. Stomiosphaera or Orthopitonella? Cadosina or Obliquipithonella? Notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic - Cretaceous calcareous dinoflagellates from WesternCarpathians. Mineralia Slovaca, 28, 1., 92-98.

Reháková D., Michalík J., Ožvoldová L., 1996. New microbiostratigraphical data from several Lower Cretaceous pelagic sequences of the Northern Calcareous Alps, Austria (Preliminary results). Geologisch- Paläontologische Mitteilungen Innsbruck. Sonderband 4., 57-81.

Faupl P.,Császár G., Mišík M., Árgyelán G. B., Aubrecht R., Fodor L., Fogarasi A., Haas J., Jablonský J., Kázmér M., Michalík J., Peresson H., Reháková D., Soták J., Sztanó O., Wagreich M. 1997. Cretaceous and Paleogene sedimentary evolution in the Eastern Alps, Western Carpathians and the North Pannonian region: An overview. Acta Geologica Hungarica 40, 3., 273-305.

Michalík J., Baráth I., Boorová D., Halásová E., Mišík M., Ožvoldová L., Rakús M., Reháková D., Salaj J., Soták J. 1997. Stratigrafické národnéreferenčné profily na Slovensku. Mineralia Slovaca 29, 2., 159-163.

Reháková D. & Michalík J. 1997. Evolution and distribution of calpionellids – the most characteristic constituents of Lower Cretaceous Tethyan microplankton. Cretaceous Research 18, 493-504.

Reháková D. & Michalík J. 1997. Calpionellid associations versus Late Jurassic and Early Cretaceous sea level fluctuations.- Mineralia Slovaca 29, 4-5., 306-307.

Soták J., Michalík J., Reháková D., Hamršmíd B. 1997. Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constrains for Tertiary thrust tectonics. Geologica Carpathica 48, 3., 193-203.

Reháková D. 1998. Calpionellid genus Remaniella Catalano 1956 in Lower Cretaceous pelagic deposits of Western Carpathians. Mineralia Slovaca 30, 6., 443-452.

Michalík J., Reháková D., Lintnerová O., Boorová D., Halásová E., Kotulová J., Soták J., Peterčáková M., Hladíková J., Skupien P. 1999. Sedimentary,biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimatic event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians. Geologica Carpathica 50, 2., 169-191.
Michalík J., Reháková D., Vašíček Z. 1999. Middle Jurassic-Lower Cretaceous pelagic sequence analysis in the Podbranč section, Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians. Geologica Carpathica 50, special issue, 56-58.

Reháková D., Michalík J. 1999. Zaľadnenie severnej pologule koncom kenozoika - záhadná klimatická zmena. Mineralia Slovaca 31, 5-6., Geovestník 1-3.
Vašíček Z., Reháková D., Faupl P. 1999. Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a. d. Zbbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich), [On the biostratigraphy of the Schrambach Formationof the Oisberg Syncline near Hollenstein a. d. Ybbs (Lunz Nappe, Northern Calcareous Alps, Lower Austria]. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 2., 625-650.

Reháková D. 2000a. Major Jurassic and Lower Cretaceous planktonic bio-events and their application for global event-stratigraphy. Slovak Geological Magazine 6, 2-3., 250-252.

Reháková D. 2000b. Evolution and distribution of the Late Jurassic and Early Cretaceous calcareous dinoflagellates recorded in the Western Carpathians pelagic carbonate facies. Mineralia Slovaca 32, 79-88.

Reháková D. 2000c. Calcareous dinoflagellate and calpionellid bioevents versus sea-level fluctuations recorded in the West-Carpathian (Late Jurassic/Early Cretaceous) pelagic environments. Geologica Carpathica 51, 4., 229-243.

Reháková D. 2002a. Bioeventy zaznamenané v jurských a spodnokriedových sedimentoch a ich aplikácia v globálnej eventostratigrafii, [Bioevents recorded in Jurassic and Lower Cretaceous deposits and their application in globaleventostratigraphy]. Mineralia Slovaca 34, 2., 79-84.

Reháková D. 2002b. Chitinoidella Trejo, 1975 in Middle Tithonian carbonate pelagic sequences of the West Carpathian Tethyan area. Geologica Carpathica 53, 6., 396-379.

Reháková D., Banasová M. 2002. Prehľad nových poznatkov o vápnitých dinoflagelátach, [Review of the new knowledge on calcareous dinoflagellates]. Mineralia Slovaca 34, 2., 113-124.

Lukeneder A., Reháková D. 2004. Lower Cretaceous section of the Ternberg Nappe (Northern Calcareous Alps, Upper Austria): Facies-changes, biostratigraphy and Paleoecology. Geologica Carpathica 55, 3, 227-237.

Halásová E., Reháková D. 2005. Associations of calcareous microplankton in Upper Jurassic and Lower Cretaceous paleoenvironments of the Western Carpathians: Tools for biostratigraphy, paleoecology and paleoceanography. Mineralia Slovaca 37, 3., 260-262.

Michalík J. Vašíček Z., Skupien P., Kratochvílová L., Reháková D., Halásová E. 2005. Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integratedbiostratigraphy and sequence stratigraphy. Slovak Geological Magazine 11, 1., 29-35.

Reháková D., Wierzbowski A., 2005. Microfacies and stratigraphic position of the Upper Jurassic Rogoża coquinas at Rogoźnik, Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Volumina Jurassica, 3, 1., 15-27.

Mišík M., Reháková D., Soták J. 2006. Microbial boring in the Jurassic, Cretaceous and Tertiary limestones of the Western Carpathians. Slovak Geological Magazine, 12, 2., 123-137.

Banasová M., Kopčáková J., Reháková D. 2007. Badenské asociácie vápnitých dinoflagelát z vrtu Stupava HGP-3 a Malacky-101 (vienská panva), [Badenian calcareous dinoflagellate cyst associations from Stupava HGP-3 andMalacky-101 boreholes (Vienna Basin)]. Mineralia Slovaca 39, 2., 107-122.
Lukeneder A., Reháková D. 2007. Chronostratigraphic significance of an early Valanginian (Cretaceous) calpionellid association (Hochkogel section, Upper Austria, Northern Calcareous Alps). Geological Quarterly 51, 1., 27-38.

Lukeneder A., Reháková D. 2008. Lower Cretaceous facies changes and biostratigraphy (Ternberg Nappe, Northern Calcareous Alps, Upper Austria) . Berichte der Geologischen Bundesanstalt, Band 74, 69-70.

Michalík J., Reháková D., Halásová E. & Lintnerová O. 2009: The Brodno section - potential regional stratotype of the Jurassic/Cretaceous boundary (Western Carpathians). Geologica Carpathica 60, 3., 213- 232.

Reháková D., Banasová M. 2002. Prehľad nových poznatkov o vápnitých dinoflagelátach, [Review of the new knowledge on calcareous dinoflagellates]. Mineralia Slovaca 34, 2., 113-124.

Streng M., Banasová M., Reháková D., Willems H. 2009. An exceptional flora of calcareous dinoflagellates from the middle Miocene of the Vienna Basin, SW Slovakia. Review of Palaeobotany and Palynology 153, 3-4., 225-244.

Reháková D., Halásová E., Lukeneder A. 2009. The Jurassic-Cretaceous boundary in the Gresten Klippenbelt (Nutzhof, Lower Austria): Implications for Micro- and Nannofacies analysis In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 110A. Serie Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie und Prähistorie. - Wien : Naturhistorisches Museum Wien, 345-381. ISBN 978-3-902421-32-6.

Lukeneder A., Halásová E., Kroh A., Mayrhofer S., Pruner P., Reháková D., Schnabl P., Spovieri M. & Wagreich M. 2010. High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria). Geologica Carpathica 61 (5), 365-381.

Michalík J. & Reháková D. 2011: Possible markers of the Jurassic/Cretaceous boundary in the Mediterranean Tethys – A review and state of art. Geoscience Frontiers 2, 475-490.

Wimbledon W.A.P., Casellato C.E., Reháková D., Bulot L.G., Erba E., Gardin S., Verreussel R.M.C.H., Munsterman D.K. & Hunt C. 2011: Fixing a basal Berriasian and Jurassic-Cretaceous (J-K) boundary – perhaps there is some light at the end of the tunnel? Riv. It. Paleontol. Strat. 117, 295-307.

Reháková D., Matyja, B.A., Wierzbowski A., Schlögl J., Krobicki M. & Barski M. 2011: Stratigraphy and microfacies of the Jurassic and lowermost Cretaceousof the Veliky Kamenets section (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Western Ukraine. Volumina Jurassica, 9, 1., 61-104.

Halásová, E., Vašíček, Z., Jansa, L., Reháková, D., Skupien, P., 2012: Lower Cretaceous succession and biostratigraphy near overthrust plane of Silesian Nappe (Ostravice River Channel, Outer Western Carpathians, Czech Repubic). Bulletin of Geosciences 87, 2., 383-406.

Jach R., Reháková D., Uchman A. 2012: Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian – Lower Tithonian pelagic deposits of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts. (southern Poland). Geological Quarterly 56, 4, 773 – 788.

Michalík, J., Lintnerová, O., Reháková, D., Boorová, D., Šimo, V. 2012: Early Cretaceous sedimentary evolution of a pelagic basin margin (the Manin Unit, central Western Carpathians, Slovakia). Cretaceous Research 38, Special Issue: SI, 68-79.

Skupien, P., Vašíček, Z., Reháková, D., Matýsek, D. 2012: Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika) = Plaňava member from the Štramberk area (LowerCretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 97, 1., Moravské zemské muzeum, 129-151.

López-Martínez R., Barragán R., Reháková D., Cobiella-Reguera J. L. 2013: Calpionellid distribution and microfacies across the Jurassic/Cretaceous boundary in western Cuba (Sierra de los Órganos). Geologica Carpathica 64, 3.,195-208.

López-Martínez, R., Barragán, R., Reháková, D. 2013, The Jurassic/Cretaceous boundary in the Apulco area by means of calpionellids and calcareous dinoflagellates: An alternative to the classical Mazatepec section in eastern Mexico: Journal of South American Earth Science 47, 145-151.

Wimbledon W.A.P., Reháková D., Pszczółkowski A. Casellato C.E., Halásová E., Frau C., Bulot L.G., Grabowski J., Sobień K., Pruner P., Schnabl P., Čížková K. 2013: An account of the bio- and magnetostratigraphy of the upper Tithonian- lower Berriasian interval at Le Chouet, Drôme (SE France). Geologica Carpathica 64,6,437-400.

Jach R., Djeric N., Goričan Š. Reháková D. 2014: Integrated stratigraphy of the Middle-Upper Jurassic of the Krížna Nappe, Tatra Mountains. Annales Societatis Geologorum Poloniae 84, 1-33.

López-Martínez, R., Barragán, R., Reháková, D., Martini M., Eguiluz de Antuñano S. 2015. Calpionellid biostratigraphy, U-Pb geochronology and microfacies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous Pimienta Formation (Tamazunchale, San Luis Potosí, central-eastern Mexico). Boletín de la Sociedad geológica Mexicana 67, 1., 75-86.

López-Martínez R., Barragán R., Reháková D. 2015. Calpionellid biostratigraphy across the Jurassic/Cretaceous boundary in San José de Iturbide, Nuevo león, northeastern Mexico. Geological Quarterly 59, 581-592.Vedecké práce recenzovaných vedeckých zborníkoch

Michalík J., Reháková D., Halásová E., 1990. K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (Vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty), [To the stratigraphy of theJurassic/Cretaceous boundary beds in the Hlboč Valley (Vysoká Unit of the Krížna Nappe, Malé Karpaty Mts.)]. - (Knihovnička Zemního plynu a nafty ; Sv. 9a, ISSN 1210-4116). Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat, 1. diel. Hodonín, Moravské naftové doly, 183-204.

Michalík J., Reháková D., Peterčáková M., 1990. Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát, profil Brodno pri Žiline, [To the stratigraphy of Jurassic -Cretaceous boundary beds in the Kysuca sequence of the West Carpathian Klippen Belt, Brodno section near Žilina]. (Knihovnička Zemního plynu a nafty ; Sv. 9b, ISSN 1210-4116). Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat, 2. diel. Hodonín, Moravské naftové doly 57-7.

Vašíček Z., Reháková D., Michalík J., Peterčáková M., Halásová E. 1992. Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina(Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit). Západné Karpaty. Séria paleontológia 16. Bratislava, GÚDŠ, 43-57.

Reháková D., Michalík J. 1993. Paleogeografická a paleotektonická interpretácia vrchnojursko-spodnokriedového vývoja severnej časti centrálnych Západných Karpát. Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Bratislava, Geologický ústav Dionýza Štúra, 109-119. ISBN 80-85314-24-X.

Vašíček Z., Reháková D. 1994. Biostratigraphical investigation at the Kurovice Quarry in 1993 (Outer Carpathians, Tithonian - Lower Valanginian). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993. Brno, Masarykova univerzita, s.28.

Skupien P., Vašíček Z., Reháková D., Halásová E., 2003. Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians = Biostratigrafie spodní křídy Manínské jednotky (lom Butkov, Strážovské vrchy, Západní Karpaty). Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická, roč. 49. Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 91-97.

Michalík J., Reháková D., Halásová E., 2006. Brodno - railway station quarry (Fig. B3.1C) - Kysuca Succession: (Kimmeridgian-Tithonian) and Lower Cretaceous; J/Cr boundary; palaeomagnetic interpretations. Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Warszawa, Polish Geological Institute, 86-89. ISBN 83-7372-909-7.

Reháková D., Halásová E. 2006. Asociácie vápnitého mikroplanktónu ako bioindikátory klimatických zmien zaznamenaných vo vrchnojursko-spodnokriedových pelagických prostrediach Západných Karpát. Nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 119-121. ISBN 80-969338-5-X.

Wierzbowski A., Reháková D., Krobicki M., 2006. Stop B3.16 - Rogoźa Klippen - ammonite coquinas (Tithonian-Berrasian): ammonites, brachiopods, and microfossils. Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Warszawa, Polish Geological Institute, 117-123. ISBN 83-7372-909-7.

Reháková, D., Halásová E., Lukeneder A., 2009. The Jurassic-Cretaceous boundary in the Gresten Klippenbelt (Nutzhof, Lower Austria): Implications for Micro- and Nannofacies analysis. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 110A. Serie Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie und Prähistorie. Wien, Naturhistorisches Museum Wien, 345-381. ISBN 978-3-902421-32-6.

Skupien P., Vašíček Z., Reháková D., Matýsek D. 2012. Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika) = Plaňava member from the Štramberk area (Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Vol. 97, 1. Brno, Moravské zemské muzeum, 129-151.

Jach R., Uchman A., Djeric N., Goričan Š. Reháková D. 2015: Dluga valley, Posrednie ridge – Middle – Upper Jurassic radiolarites. Guidebook: The inception, growth and demise of a pelagic carbonate platform: Jurassic and Lower Cretaceous of the Krížna Nappe in the Western Tatra Mountains. 31st IAS Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland. 91 – 93. Polskie Towarzystwo Geologiczne. ISBN 978-83-942304-0-1.

Lukeneder, A., Soták, J., Jovane, L., Giorgioni, M., Saviand, J. F., Halásová, E., Rehákova, D., Józsa, Š., Kroh, A., Florindo, F., Sprovieri, M., 2016: Multistratigraphic records of the Puez key area in N-Italy: Characterization of an Early Cretaceous (Valanginian-Cenomanian) reference section. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. doi:10.1016/j.palaeo.2016.01.043

 

Aktuálne Projekty:

riešiteľka projektu APVV 0099-11 „ Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy – riešiteľ projektu.“ (2011-2016).

riešiteľka projektu VEGA 2/0068/11 „Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury - riešiteľ projektu“ (2011-2015).

riešiteľka Projektu IGCP UNESCO 506 „Climate-environmental deteriorations during greenhousephases: Causes andconsequences of short-term Cretaceous sea-levelchanges“ (2013-2017).

zástupca vedúceho grantovej úlohy APVV-14-0118 „ Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát“ (2015 -2019).