prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 529
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Biografia:

narodený 31.1.1953 v Lučenci
1971–1976 – vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, odbor Geológia
1977–1981 – postgraduálne štúdium na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kandidátska dizertačná práca „Tektonické postavenie niektorých metamorfovaných mezozoických sérií veporika“
1979 – rigorózna práca „Geologické pomery struženíckej jednotky na úpätí Kráľovej hole“, PriFUK Bratislava
1981−2003 – vedecký pracovník na Geologickom ústave SAV, od r. 1999 vedúci vedecký pracovník
1997 – habilitácia na Prírodovedeckej fakulte UK prácou „Tektonochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát“, v r. 1999 publikovaná aj ako monografia
2003 – doktorská dizertačná práca „Alpidná tektonická progradácia a jej štruktúrny záznam v jednotkách Západných Karpát“, udelená vedecká hodnosť DrSc.
od 1. septembra 2003 – Prírodovedecká fakulta UK, vedúci Katedry geológie a paleontológie (2003–2011) a funkčný profesor študijného odboru 4.1.33 Tektonika
2005 – inaugurovaný za profesora geológie

Výskum:

1998/99 až 2015/16 – „Geológia Západných Karpát 1 a 2“, ZS+LS 1. ročník magisterského štúdia geologických programov
2004/05–2014/15 – ZS 1. ročník magisterského štúdia programov Všeobecná geológia a tektonika a Dynamická geológia, ZS „Geotektonika“, LS „Paleotektonika“, „Tektonická história Zeme“ a „Geológia strednej Európy“
2004/05 až 2015/16 – „Geodynamický vývoj Západných Karpát počas mezozoika a kenozoika“, ZS 2. ročník magisterského štúdia programov Všeobecná geológia a tektonika a Paleontológia
2005/06–2015/16 – „Terénne cvičenie z geológie, tektoniky a petrológie Západných Karpát“, ZS 2. ročník magisterského štúdia programov Všeobecná geológia a tektonika, Paleontológia a Mineralógia a petrológia
od r. 2004 garant doktorandského štúdia v programe „Tektonika“ a magisterského štúdia programu „Všeobecná geológia a tektonika“, od akademického roku 2015/16 novoakreditovaného programu „Dynamická geológia“, predseda odborovej komisie doktorandského študijného odboru 4.1.33 „Tektonika“

Výučba:

Tektonicky a štruktúrne orientovaný výskum hlavne mezozoických a staropaleogénnych komplexov centrálnych Západných Karpát, predovšetkým v oblasti Malých Karpát, Považského Inovca, veporika a bradlového pásma, ako aj regionálna geológia, paleotektonická evolúcia a geodynamika Karpát. Na základe predovšetkým vlastných výskumov vytvoril základnú schému sukcesie alpidných tektonických a metamorných udalostí v tatriku, fatriku a veporiku, podrobne rekonštruoval paleotektonický vývoj západokarpatského orogénneho klinu a definoval jeho rozdiely voči typovým orogénnym systémom. V ostatných rokoch sa venoval najmä interpretácii geologickej stavby a tektonického vývoja pieninského bradlového pásma, ktoré znamenajú nový pohľad na túto aj z celosvetového hľadiska unikátnu tektonickú štruktúru.

Publikácie:

Vedecké monografie (books)
Plašienka D., 1999: Tektonochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát [Summary: Tectonochronology and paleotectonic model of the Jurassic–Cretaceous evolution of the Central Western Carpathians]. Veda, Bratislava, 127 p.


Kapitoly v knihách a zborníkoch (book chapters and proceedings)
Plašienka D., 1979: Tektonické profily struženíckej jednotky na severovýchodných svahoch Kráľovej hole [Summary: Tectonic profiles of the Struženík Unit at the north-eastern slopes of Kráľova hoľa]. In Maheľ M. (ed.): Tektonické profily Západných Karpát [Tectonic profiles through the West Carpathians]. Konf. Symp. Sem., GÚDŠ Bratislava, 179–184.
Plašienka D., 1993: Structural pattern and partitioning of deformation in the Veporic Foederata cover unit (Central Western Carpathians). In Rakús M. & Vozár J. (eds): Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát [Geodynamic model and deep structure of the West Carpathians]. Konf. Symp. Sem., GÚDŠ Bratislava, 269–277.
Plašienka D., Soták J. & Spišiak J., 1995: Penninic units of the Central Western Carpathians: lithological, structural and metamorphic signatures. Special Publications of the Geological Society of Greece, 4/1, Proceedings XV Congr. CBGA, 80–85.
Plašienka D., Grecula P., Putiš M., Kováč M. & Hovorka D., 1997: Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. In Grecula P., Hovorka D. & Putiš M. (eds): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca Monograph, Bratislava, 1–24i.
Plašienka D., Putiš M., Kováč M., Šefara J. & Hrušecký I., 1997: Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians. In Grecula P., Hovorka D. & Putiš M. (eds): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca Monograph, Bratislava, 35–42.
Korikovsky S.P., Putiš M., Plašienka D., Jacko S. & Ďurovič V., 1997: Cretaceous very low-grade metamorphism of the Infratatric and Supratatric domains: an indicator of thin-skinned tectonics in the central Western Carpathians. In Grecula P., Hovorka D. & Putiš M. (eds): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca Monograph, Bratislava, 89–106.
Korikovsky S.P., Putiš M. & Plašienka D., 1997: Cretaceous low-grade metamorphism of the Veporic and North-Gemeric zones: a result of collisional tectonics in the central Western Carpathians. In Grecula P., Hovorka D. & Putiš M. (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca Monograph, Bratislava, 107–130.
Plašienka D., Havrila M., Michalík J., Putiš M. & Reháková D., 1997: Nappe structure of the western part of the Central Carpathians. In Plašienka D., Hók J., Vozár J. & Elečko M. (eds): Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. Internat. conf., Abstracts and Introductory articles to the excursion, Geol. Survey Slov. Rep., Dionýz Štúr Publ., Bratislava, 139–161.
Plašienka D., 1998: Paleotectonic evolution of the Central Western Carpathians during the Jurassic and Cretaceous. In Rakús M. (ed.): Geodynamic development of the Western Carpathians. Geol. Surv. Slov. Rep., D. Štúr Publ., Bratislava, 107–130.
Janák M., Plašienka D. & Petrík I., 2001: Excursion to the Tatra Mountains, Central Western Carpathians: Tectonometamorphic records of Variscan and Alpine orogeny. 6th meeting Czech Tectonic Studies Group “Donovaly 2001”. Geolines, 13, 141–148.
Plašienka D., 2006: História tektonického výskumu Západných Karpát [History of tectonic research in the Western Carpathians]. In Grecula P. et al. (eds): História geológie na Slovensku [History of geology in Slovakia]. Zväzok 2. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 815–858.
Hrušecký I., Plašienka D. & Pospíšil L., 2006: Identification of the North-European Platform below the eastern part of the West Carpathian Flysch Belt. In Golonka J. & Pícha F.J. (eds): The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir, 84, Chapter 25, 717–728.
Froitzheim N., Plašienka D. & Schuster R., 2008: Alpine tectonics of the Alps and Western Carpathians. In McCann T. (ed.): The Geology of Central Europe. Volume 2: Mesozoic and Cenozoic. Geological Society Publishing House, London, 1141–1232.
Kohút M., Plašienka D., Putiš M., Ivan M., Méres Š., Havrila M., Uher P. & Michalík J., 2008: Structure of the „Core mountains“ of western Slovakia (Malé Karpaty and Považský Inovec Mts.) – Excursion Guide. In Németh Z. & Plašienka D. (eds): SlovTec08. 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23–26 April 2008. Proceedings and Excursion Guide. State Geological Institute of Dionyz Stur, Bratislava, 159–202.
Schlögl J., Plašienka D., Aubrecht R., Michalík J. & Potfaj M., 2008: Composition, structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones in western Slovakia – Excursion Guide. In Németh Z. & Plašienka D. (eds): SlovTec08. 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23–26 April 2008. Proceedings and Excursion Guide. State Geological Institute of Dionyz Stur, Bratislava, 203–235.
Michalík J., Olšavský M., Plašienka D. & Polák M., 2009: Exkurzia A: Malé Karpaty – mezozoické útvary. Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti, 30.9.–4.10.2009, Bratislava. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca (Kohút M. & Šimon L. eds). Konferencie, sympóziá, semináre; Štátny geol. ústav D. Štúra, Bratislava, 211–224.
Schlögl J., Michalík J., Plašienka D., Aubrecht R., Reháková D., Tomašových A., Bučová J., Mikuš V., Sýkora M. & Golej M., 2009: Jurassic to Lower Cretaceous deposits of the Pieniny Klippen Belt and Manín Unit in the Middle Váh Valley (Biele Karpaty and Strážovské vrchy Mts, western Slovakia). Field trip guide, Jurassica VIII, Vršatec, 8.–11.10.2009. Geologia (Kraków), 35, 3/1, 119-181.
Plašienka D., 2010: Structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt (PKB) and its position in the Western Carpathian framework. Proceedings PANGEO AUSTRIA 2010, 15-19 September 2010, Leoben, Austria. Journal of Alpine Geology, 52, 35–40.
Bučová J., Plašienka D. & Mikuš V., 2010: Geology and tectonics of the Vršatec klippen area (Pieniny Klippen Belt, Western Slovakia). Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki. Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece. Special Volume, 100, 197–207.
Oszczypko N., Jurewicz E. & Plašienka D., 2010: Tectonics of the Klippen Belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny Mts. (Western Carpathians, poland and Slovakia) – new approaches and results. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki. Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece. Special Volume, 100, 221–229.
Plašienka D., 2011: The Pieniny Klippen Belt – structure, evolution and position in the Carpathian tectonic framework. The Open Congress ČGS and SGS, September 22–25, 2011, Monínec, Czech Republic. Geological Research in Moravia and Silesia, 18, 2011/1, 39–44.
Plašienka D., 2014: Meso-Alpidic evolution of the Klippen Belt area (Western Carpathians, Slovakia): tectonic controls over the coupled foredeep-wedgetop basin system. XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Tirana, 24.-26.9.2014. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Spec. Issue Vol. 2, 26–29.
Méres Š., Ivan P., Plašienka D. & Sýkora M., 2014: Source rocks of detrital garnets and spinels from clastic sediments of the Gosau Group (Western Carpathians, Slovakia). XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Tirana, 24.-26.9.2014. Buletini i Shkencave Gjeologjike, Spec. Issue Vol. 2, 217–220.
Plašienka D., 2015: Geológia a tektonika styčnej oblasti centrálnych a externých Karpát na západnom Slovensku – prehľad nových výsledkov a koncepcií [Abstract: Geology and tectonics of the contact zone of the Central and External Carpathians in western Slovakia – a review of new results and conceptions]. Otvorený kongress ČGS a SGS, Október 14.–17., 2015, Mikulov, Česká republika. Geologické Výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22, 1-2, 11–18.


Vysokoškolské učebnice (textbooks)

Kováč M., Michalík J., Plašienka D. & Maťo Ľ., 1993: Alpínsky vývoj Západných Karpát [Alpine evolution of the Western Carpathians]. Vysokoškolské skriptá, Masarykova univ. Brno, 96 p.
Aubrecht R., Halouzka R., Kováč M., Krejčí O., Kronome B., Nagymarosy A., Plašienka, D., Přichystal A. & Wagreich M., 2002: Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. Comenius University, Bratislava, 84 p.
Aubrecht R., Halouzka R., Kováč M., Krejčí O., Kronome B., Nagymarosy A., Plašienka, D., Přichystal A. & Wagreich M., 2003: Geologická stavba styku alpsko-karpatsko-panónskej oblasti a priľahlých svahov Českého masívu. Univerzita Komenského, Bratislava, 85 s.


Vedecké práce v časopisoch (journal articles)
Plašienka D., 1980: Nappe position of the Hladomorná dolina group on the Foederata group in the Dobšiná half-window. Geologický Zborník – Geologica Carpathica, 31, 609–617.
Plašienka D., 1983: Geologická stavba tuhárskeho mezozoika [Summary: Geological structure of the Tuhár Mesozoic (Central Slovakia)]. Mineralia Slovaca, 15, 49–58.
Plašienka D., 1983: Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu ku formovaniu krížňanského príkrovu [Summary: Kinematic assessment of some structures of the Northern Veporic in relation to the generation of the Krížna nappe]. Mineralia Slovaca, 15, 217–231.
Plašienka D., 1984: Príkrov Markušky – zväzujúci element veporika a gemerika? [Summary: Represents the Markuška nappe an interconnecting element between the Veporic and Gemeric units?]. Mineralia Slovaca, 16, 187–193.
Plašienka D., 1987: Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter borinskej jednotky v Malých Karpatoch [Summary: Lithological, sedimentological and paleotectonic pattern of the Borinka Unit in the Little Carpathians]. Mineralia Slovaca, 19, 217–230.
Plašienka D., Janák M., Hacura A. & Vrbatovič P., 1989: Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornín veporika [Summary: First illite-crystallinity data from Alpine metamorphosed rocks of the Veporicum, Central West Carpathians]. Mineralia Slovaca, 21, 43–51.
Plašienka D., 1990: Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát [Summary: Regional shear and transpression zones in the Tatric unit of the Little Carpathians]. Mineralia Slovaca, 22, 55–62.
Plašienka D., 1991: Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians – a tentative model. Mineralia Slovaca, 23, 447–457.
Plašienka D., Michalík J., Kováč M., Gross P. & Putiš M., 1991: Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts. – an overview. Geologica Carpathica, 42, 195–208.
Bielik M., Sitárová A., Plašienka D. & Putiš M., 1992: Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 43, 139–146.
Plašienka D. & Marko F., 1993: Geologická stavba strednej časti Považského Inovca [Summary: Geological structure of the middle part of the Považský Inovec Mts. (Western Carpathians)]. Mineralia Slovaca, 25, 11–22.
Soták J., Plašienka D., Spišiak J. & Uher P., 1993: Neptunické dajky karbonátov v bázických vulkanitoch Považského Inovca [Summary: Neptunian carbonate dykes hosted by basic volcanic rocks in the Považský Inovec Mts. (Western Carpathians)]. Mineralia Slovaca, 25, 193–201.
Plašienka D., Korikovsky S.P. & Hacura A., 1993: Anchizonal Alpine metamorphism of Tatric cover sediments in the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 44, 365–371.
Jablonský J., Michalík J., Plašienka D. & Soták J., 1993: Sedimentary enviroments of the Solírov Formation and correlation with Lower Cretaceous turbidites in Central West Carpathians, Slovakia. Cretaceous Research, 14, 613–621.
Häusler H., Plašienka D. & Polák M., 1993: Comparison of Mesozoic successions of the Central Eastern Alps and the Central Western Carpathians. Jahrbuch der Geologischen Bundes-Anstalt Wien, 136, 715–739.
Kováč M., Kráľ J., Márton E., Plašienka D. & Uher P. 1994: Alpine uplift history of the Central Western Carpathians: geochronological, paleomagnetic, sedimentary and structural data. Geologica Carpathica, 45, 83–96.
Plašienka D., Marschalko R., Soták J., Uher P. & Peterčáková M., 1994: Pôvod a štruktúrna pozícia vrchnokriedových sedimentov v severnej časti Považského Inovca. Prvá časť: Litostratigrafia a sedimentológia [Summary: Origin and structural position of Upper Cretaceous sediments in the northern part of the Považský Inovec Mts. Part 1: Lithostratigraphy and sedimentology]. Mineralia Slovaca, 26, 311–334.
Plašienka D., 1995: Pôvod a štruktúrna pozícia vrchnokriedových sedimentov v severnej časti Považského Inovca. Druhá časť: Štruktúrna geológia a paleotektonická rekonštrukcia [Summary: Origin and structural position of the Upper Cretaceous sediments in the northern part of the Považský Inovec Mts. Part 2: Structural geology and paleotectonic reconstruction]. Mineralia Slovaca, 27, 179–192.
Plašienka D., 1995: Cleavages and folds in changing tectonic regimes: the Veľký Bok Mesozoic cover unit of the Veporicum (Nízke Tatry Mts., Central Western Carpathians). Slovak Geological Magazine, 2/95, 97–113.
Plašienka D., 1995: Passive and active margin history of the northern Tatricum (Western Carpathians, Slovakia). Geologische Rundschau, 84, 748–760.
Marko F., Plašienka D. & Fodor L., 1995: Meso-Cenozoic tectonic stress fields within the Alpine-Carpathian transition zone: a review. Geologica Carpathica, 46, 19–27.
Plašienka D., 1995: Mesozoic evolution of Tatric units in the Malé Karpaty and Považský Inovec Mts.: Implications for the position of the Klape and related units in western Slovakia. Geologica Carpathica, 46, 101–112.
Plašienka D. & Ožvoldová L., 1996: New data about the age of radiolarites from the Belice Unit (Považský Inovec Mts., Central Western Carpathians). Slovak Geological Magazine, 1/96, 21–26.
Plašienka D., 1996: Mid-Cretaceous (120–80 Ma) orogenic processes in the Central Western Carpathians: brief review and interpretation of data. Slovak Geological Magazine, 3-4/96, 319–324.
Plašienka D. & Soták J., 1996: Rauhwackized carbonate tectonic breccias in the West Carpathian nappe edifice: introductory remarks and preliminary results. Slovak Geological Magazine, 3-4/96, 287–291.
Plašienka D. & Prokešová R., 1996: Towards an evolutionary tectonic model of the Krížna cover nappe (Western Carpathians, Slovakia). Slovak Geological Magazine, 3-4/96, 279–286.
Soták J. & Plašienka D., 1996: Upper Triassic – Lower Jurassic sediments of the Lučatín unit in the Northern Veporicum: facial diversity and tectonic stacking. Slovak Geological Magazine, 3-4/96, 273–277.
Plašienka D., 1996: Kryptické chrbty, alebo kolízne orogénne pásma? Odpoveď na diskusný príspevok M. Mišíka [Cryptic ridges, or collisional mountain belts?]. Mineralia Slovaca, 28, 75–79.
Plašienka D., 1997: Cretaceous tectonochronology of the Central Western Carpathians (Slovakia). Geologica Carpathica, 48, 99–111.
Šefara J., Kováč M., Plašienka D. & Šujan M., 1998: Seismogenic zones in the Eastern Alpine - Western Carpathian - Pannonian junction area. Geologica Carpathica, 49, 247–260.
Plašienka D., Soták J. & Prokešová R., 1998: Structural profiles across the Šambron-Kamenica Periklippen Zone of the Central Carpathian Paleogene Basin in NE Slovakia. Mineralia Slovaca, 29, 173–184.
Plašienka D., 1999: Definition and correlation of tectonic units with a special reference to some Central Western Carpathian examples. Mineralia Slovaca, 31, 3–16.
Plašienka D. & Kováč M., 1999: How to loop the Carpathians – an attempt to reconstruct Meso-Cenozoic palinspastic history of the Carpathian orocline. Geologica Carpathica, 50, spec. issue, 163–165.
Milovský R., Plašienka D. & Soták J., 1999: Rauhwackes – a key to understanding of the superficial thrusting mechanisms: case study from the Muráň nappe. Geologica Carpathica., 50, spec. issue, 157–158.
Lupták B., Frey M., Janák M., Schmidt S. & Plašienka D., 1999: Alpine metamorphism of the Mesozoic cover rocks from the Veporic Unit, Western Carpathians: X-ray and EMP study of white mica and chlorite. Geologica Carpathica, 50, spec. issue, 122–123.
Janák M. & Plašienka D., 1999: Deciphering Alpine and pre-Alpine metamorphism in the Western Carpathians: an overview. Geologica Carpathica, 50, spec. issue, 105–107.
Plašienka D., Janák M., Lupták B., Milovský R. & Frey M., 1999: Kinematics and metamorphism of a Cretaceous core complex: the Veporic Unit of the Western Carpathians. Physics and Chemistry of the Earth (A), 24, 651–658.
Lupták B., Janák M., Plašienka D., Schmidt S.Th. & Frey M., 2000: Chloritoid-kyanite schists from the Veporic unit, Western Carpathians, Slovakia: implications for Alpine (Cretaceous) metamorphism. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 80, 213–223.
Bezák V., Jacko S., Janočko J., Kováč M., Lexa J. & Plašienka D., 2000: Geodynamic evolution of the Western Carpathians: an overview. Mineralia Slovaca, 32, 157–164.
Plašienka D., 2000: Paleotectonic controls and tentative palinspastic restoration of the Carpathian realm during the Mesozoic. Slovak Geological Magazine, 6, 200–204.
Plašienka D. & Soták J., 2001: Stratigrafické a tektonické postavenie karbónskych sedimentov v doline Furmanec (Muránska planina) [Summary: Stratigraphic and tectonic position of Carboniferous sediments in the Furmanec Valley (Muráň Plateau, Central Western Carpathians)]. Mineralia Slovaca, 33, 29–44.
Janák M., Plašienka D., Frey M., Cosca M., Schmidt S.Th., Lupták B. & Méres Š., 2001: Cretaceous evolution of a metamorphic core complex, the Veporic unit, Western Carpathians (Slovakia): P-T conditions and in situ 40Ar/ 39Ar UV laser probe dating of metapelites. Journal of Metamorphic Geology, 19, 197–216.
Poller U., Uher P., Janák M., Plašienka D. & Kohút M., 2001: Late Cretaceous age of the Rochovce granite, Western Carpathians, constrained by U/Pb single-zircon dating in combination with cathodoluminiscence imaging. Geologica Carpathica, 52, 41–47.
Poller U., Uher P., Broska I., Plašienka D. & Janák M., 2002: First Permian – Early Triassic zircon ages for tin-bearing granites from the Gemeric unit (Western Carpathians, Slovakia): connection to the post-collisional extension of the Variscan orogen and S-type granite magmatism. Terra Nova, 14, 41–48.
Hrouda F., Plašienka D. & Gregorová D., 2002: Assumed Neogene deformation in the Central Western Carpathians as inferred from magnetic anisotropy investigations. In Bertotti G., Schulmann K. & Cloetingh S.A.P.L. (eds): Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands. EGS Stephan Mueller Spec. Publ. Ser., 1, 125–136.
Kováč M., Bielik M., Hók J., Kováč P., Kronome B., Labák P., Moczo P., Plašienka D., Šefara J. & Šujan M., 2002: Seismic activity and neotectonic evolution of the Western Carpathians (Slovakia). In Cloetingh S.A.P.L., Horváth F., Bada G. & Lankreijer A.C. (eds): Neotectonics and seismicity of the Pannonian Basin and surrounding orogens. EGU Stephan Mueller Spec. Publ. Ser., 3, 167–184.
Bezák V., Kováč M., Lexa J. & Plašienka D., 2002: Polystage tectonic evolution of the Western Carpathian crust. Krystalinikum, 28, 189–196.
Plašienka D., 2002: Origin and growth of the West Carpathian orogenic wedge during the Mesozoic. Geologica Carpathica, 53, spec. issue, 132–135.
Plašienka D., 2003: Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians. Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, 93(2000), 79–98.
Milovský R., Hurai V., Plašienka D. & Biroň A., 2003: Hydrotectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid inclusion evidence from basal cataclasites of the Muráň nappe (Western Carpathians, Slovakia). Geodinamica Acta, 16, 1–20.
Plašienka D., 2003: Development of basement-involved fold and thrust structures exemplified by the Tatric–Fatric–Veporic nappe system of the Western Carpathians (Slovakia). Geodinamica Acta, 16, 21–38.
Petrík I., Nabelek P.I., Janák M. & Plašienka D., 2003: Conditions of formation and crystallization kinetics of highly oxidized pseudotachylytes from the High Tatras (Slovakia). Journal of Petrology, 44, 901–927.
Lupták B., Janák M., Plašienka D. & Schmidt S.Th., 2003: Alpine low-grade metamorphism of the Permian – Triassic sedimentary rocks from the Veporic superunit, Western Carpathians: phyllosilicate composition and „crystallinity“ data. Geologica Carpathica, 54, 367−375.
Bielik M., Šefara J., Kováč M., Bezák V. & Plašienka D., 2004: The Western Carpathians – interaction of Hercynian and Alpine processes. Tectonophysics, 393, 63–86.
Kissová D., Dunkl I., Plašienka D., Frisch W. & Marschalko R., 2005: The Pieninic exotic cordillera (Andrusov Ridge) revisited: new zircon FT ages of granite pebbles from Cretaceous conglomerates of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). Slovak Geological Magazine, 11, 17–28.
Marko F., Vojtko R., Plašienka D., Sliva Ľ., Jablonský J., Reichwalder P. & Starek D., 2005: A contribution to the tectonics of the Periklippen zone near Zázrivá (Western Carpathians). Slovak Geological Magazine, 11, 37–43.
Plašienka D., 2005: Tektonický vývoj Západných Karpát počas mezozoika [Summary: Tectonic evolution of the Western Carpathians during the Mesozoic]. Mineralia Slovaca, 37, 179–184.
Bielik M., Hók J., Šujan M., Nagy A., Kováč M., Plašienka D. & Šefara J., 2006: Integrated interpretation of geophysical fields – Implications for the tectonic structure of the Mochovce nuclear power plant. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 41, 323–339.
Plašienka D., Broska I., Kissová D. & Dunkl I., 2007: Zircon fission-track dating of granites from the Vepor-Gemer Belt (Western Carpathians): constraints for the Early Alpine exhumation history. Journal of Geosciences, 52, 101–110.
Plašienka D., Sýkora M., Aubrecht R, Krobicki M. & Józsa Š., 2010: Reinterpretation of the lithostratigraphy and tectonic position of the Mariková Klippen (Middle Váh Valley, western Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 1–9.
Putiš M., Frank W., Plašienka D., Siman P., Sulák M. & Biroň A., 2009: Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedge related to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. Geodinamica Acta, 22, 1-3, 31–56.
Plašienka D. & Mikuš M., 2010: Geologická stavba pieninského a šarišského úseku bradlového pásma medzi Litmanovou a Drienicou na východnom Slovensku [Summary: Geological structure of the Pieniny and Šariš sectors of the Klippen Belt between Litmanová and Drienica villages (Western Carpathians, eastern Slovakia)]. Mineralia Slovaca, 42, 2, 155–178.
Spišiak J., Plašienka D., Bučová J., Mikuš T. & Uher P., 2011: Petrology and palaeotectonic setting of Cretaceous alkaline basaltic volcanism in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). Geological Quarterly, 55, 1, 27–48.
Šimonová V. & Plašienka D., 2011: Kinematická a paleonapäťová analýza zlomov v butkovskom lome (manínska jednotka, Západné Karpaty) [Summary: Kinematic and palaeostress analysis of faults in the Butkov quarry (Manín unit, Western Carpathians)]. Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 21–31.
Minár J., Bielik M., Kováč M., Plašienka D., Barka I., Stankoviansky M. & Zeyen H., 2011: New morphostructural subdivision of the Western Carpathians: An approach integrating geodynamics into targeted morphometric analysis. Tectonophysics, 502, 158–174.
Jeřábek P., Lexa O., Schulmann K. & Plašienka D., 2012: Inverse ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. Tectonics, 31, TC5002, 26 p. doi: 10.1029/2012TC003097
Plašienka D., 2012: Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarse-grained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic) Ocean in the Western Carpathians – an overview. Geological Quarterly, 56, 4, 601–628.
Prokešová R., Plašienka D. & Milovský R., 2012: Structural pattern and emplacement mechanisms of the Krížna cover nappe (Central Western Carpathians). Geologica Carpathica, 63, 1, 13–32.
Plašienka D., 2012: Early stages of structural evolution of the Carpathian Klippen Belt (Slovakian Pieniny sector). Mineralia Slovaca, 44, 1, 1–16.
Plašienka D., Soták J., Jamrichová M., Halásová E., Pivko D., Józsa Š., Madzin J. & Mikuš V., 2012: Structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt demonstrated along a section between Jarabina and Litmanová villages in Eastern Slovakia. Mineralia Slovaca, 44, 1, 17–38.
Uher P., Plašienka D., Ondrejka M., Hraško Ľ. & Konečný P., 2012: Uranium-rich monazite-(Ce) from the Krivá type granitic cobbles in conglomerates of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia: composition, age determination and possible source areas. Geological Quarterly, 57, 343–352.
Márton E., Grabowski J., Plašienka D., Túnyi I., Krobicki M., Haas J. & Pethe M., 2013: New paleomagnetic results from the Upper Cretaceous red marls of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians: Evidence for general CCW rotation and implications for the origin of the structural arc formation. Tectonophysics, 592, 1–13.
Plašienka D., Józsa Š., Gedl P. & Madzin J., 2013: Fault contact of the Pieniny Klippen Belt with the Central Carpathian Paleogene Basin (Western Carpathians): new data from a unique temporary exposure in Ľutina village (Eastern Slovakia). Geologica Carpathica, 64, 2, 165–168.
Grinč M., Zeyen H., Bielik M. & Plašienka D., 2013: Lithospheric structure in Central Europe: Integrated geophysical modelling. Journal of Geodynamics, 66, 13–24.
Plašienka D. & Soták J., 2015: Evolution of Upper Cretaceous – Paleogene synorogenic basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia): tectonic controls over a growing orogenic wedge. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85, 43–76.
Plašienka, D., Michalík, J., Soták, J. & Aubrecht, R., 2015. Comment on "Olistostromes of the Pieniny Klippen Belt, Northern Carpathians". Geological Magazine, 152, in press.
Lačný A., Sýkora M. & Plašienka D., 2015: Reinterpretácia výskytov meliatika v oblasti Brádna a Rákoša (Revúcka vrchovina, Západné Karpaty) [Summary: Reinterpretation of occurrences of the Meliaticum near villages Brádno and Rákoš (Revúcka vrchovina Highland, Western Carpathians)]. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 85–92.


Mapy a vysvetlivky (maps and explanations)
Vaškovský I., Kohút M., Nagy A., Plašienka D., Putiš M., Vaškovská E. & Vozár J., 1988: Geologická mapa Bratislavy a okolia 1 : 25 000 + vysvetlivky [Geological map of Bratislava and surroundings]. GÚDŠ Bratislava.
Bezák V., Dublan L., Hraško Ľ., Konečný V., Kováčik M., Madarás J., Plašienka D. & Pristaš J., 1999: Geologická mapa Slovenského rudohoria – západná časť 1 : 50 000 [Geological map of the Slovenské rudohorie Mts – western part]. MŽP SR, GS SR, Bratislava.
Bezák V., Hraško ľ., Kováčik M., Madarás J., Siman P., Pristaš J., Dublan L., Konečný V., Plašienka D., Vozárová A., Kubeš P., Švasta J., Slavkay M. & Liščák P., 1999: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria – západná časť 1 : 50 000 [Explanations to the geological map of the Slovenské rudohorie Mts – western part]. Geol. služba SR, Vyd. D. Štúra, Bratislava, 178 p.
Bezák V., Broska I., Ivanička J., Reichwalder P., Vozár J., Polák M., Havrila M., Mello J., Biely A., Plašienka D., Potfaj M., Konečný V., Lexa J., Kaličiak M., Žec B., Vass D., Elečko M., Janočko J., Pereszlényi M., Marko F., Maglay J. & Pristaš J., 2004: Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000 [Tectonic map of Slovak Republic]. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava.
Bezák V., Broska I., Elečko M., Havrila M., Ivanička J., Janočko J., Kaličiak M., Konečný V., Lexa J., Mello J., Plašienka D., Polák M., Potfaj M., & Vass D., 2004: Vysvetlivky k tektonickej mape Slovenskej republiky 1 : 500 000 [Explanations to the tectonic map of Slovak Republic]. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava, 71 p.
Fordinál K., Maglay J., Plašienka D., Potfaj M., Buček S., Bezák V., Broska I. & Olšavský M., 2008: Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000, list 34 – Malacky [General geological map of Slovak Republic – sheet 34]. MŽP, ŠGÚDŠ, Bratislava.
Maglay J., Pristaš J., Fordinál K., Nagy A., Plašienka D., Kohút M., Bezák V., Broska I. & Buček S., 2008: Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000, list 44 – Bratislava [General geological map of Slovak Republic – sheet 44]. MŽP, ŠGÚDŠ, Bratislava.
Bezák V., Biely A., Broska I., Bóna J., Buček S., Elečko M., Filo I., Fordinál K., Gazdačko Ľ., Grecula P., Hraško Ľ., Ivanička J., Jacko S. st., Jacko S. ml., Janočko J., Kaličiak M., Kobulský J., Kohút M., Konečný V., Kováčik M., Kováčik M., Lexa J., Madarás J., Maglay J., Mello J., Nagy A., Németh Z., Olšavský M., Plašienka D., Polák M., Potfaj M., Pristaš J., Siman P., Šimon L., Teťák F., Vozárová A., Vozár J. & Žec. B., 2009: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Slovenskej republiky 1 : 200 000 [Explanations to the general geological map of Slovak Republic – sheet 44]. ŠGÚDŠ, Bratislava, 534 p.
Polák M., Plašienka D., Kohút M., Putiš M., Bezák V., Filo M., Olšavský M., Havrila M., Buček S., Maglay J., Elečko M., Fordinál K., Nagy A., Hraško Ľ., Németh Z., Ivanička J. & Broska I., 2011: Geologická mapa Malých Karpát 1 : 50 000 [Geological map of the Malé Karpaty Mts]. ŠGÚDŠ, Bratislava.
Polák M. (ed.), Plašienka D., Kohút M., Putiš M., Bezák V., Maglay J., Olšavský M., Havrila M., Buček S., Elečko M., Fordinál K., Nagy A., Hraško Ľ., Németh Z., Malík P., Liščák P., Madarás J., Slavkay M., Kubeš P., Kucharič Ľ., Boorová D., Zlinská A., Siráňová Z. a Žecová K., 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty 1 : 50 000 [Explanations to the geological map of the Malé Karpaty Mts]. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 287 p.
Fordinál K. (ed.), Maglay J., Elečko M., Nagy A., Moravcová M., Vlačiky M., Kučera M., Polák M., Plašienka D., Filo I., Olšavský M., Buček S., Havrila M., Kohút M., Bezák V. a Németh Z., 2012: Geologická mapa Záhorskej nížiny 1 : 50 000 [Geological map of the Záhorská nížina Lowland]. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava.
Fordinál K. (ed.), Maglay J., Elečko M., Nagy A., Moravcová M., Vlačiky M., Kohút M., Németh Z., Bezák V., Polák M., Plašienka D., Olšavský M., Buček S., Havrila M., Hók J., Pešková I., Kucharič Ľ., Kubeš P., Malík P., Baláž P., Liščák P., Madarás J., Šefčík P., Baráth I., Boorová D., Uher P., Zlinská A. a Žecová K., 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape Záhorskej nížiny 1 : 50 000 [Explanations to the geological map of the Záhorská nížina Lowland]. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 232 p.

Projekty:

1991–1993 vedúci projektu GAV-125 „Kinematický model alpínskeho vývoja a rekonštrukcia sedimentárnych priestorov alpsko-karpatskej styčnej oblasti“
1994–1997 vedúci ČÚ 03 „Geodynamický vývoj centrálnych Západných Karpát počas jury a kriedy“ projektu GAT „Geodynamický vývoj Západných Karpát – II. etapa“ (riešiteľské pracovisko GÚDŠ Bratislava)
1997–1999 vedúci projektu VEGA 4075 „Karbonátové tektonity v stavbe centrálnych Západných Karpát: podmienky a spôsob vzniku, štruktúrna pozícia a tektonický význam“
2000–2003 vedúci projektu VEGA 1137 „Tektonický vývoj mezozoických sutúrnych zón Západných Karpát“
2004−2006 vedúci projektu VEGA 4095 „Geologická stavba a tektonický vývoj pieninského bradlového pásma“
2006–2010 – vedúci projektu APVV LPP-225-06 „Štruktúrna analýza a model tektonického vývoja pieninského bradlového pásma Západných Karpát“
2007–2009 vedúci projektu VEGA 1/4039/07 „Rekonštrukcia geologického vývoja a korelácia mezozoických komplexov tatrika Západných Karpát a spodného austroalpinika Východných Álp“
2007–2010 vedúci projektu APVV-0465-06 „Tektogenéza zón intenzívneho skrátenia na rozhraní externých a centrálnych Karpát“
2009–2010 vedúci projektu APVV SK-AT-0005-08 „Stratigrafická, paleogeografická a tektonická korelácia slovenských Karpát a rakúskych Álp“
2010–2011 vedúci projektu VEGA 1/0388/10 „Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát“
2011–2012 vedúci projektu APVV SK-AT-0014-10 „Tektonostratigrafia a metamorfizmus jurských komplexov Západných Karpát a Severných Vápencových Álp“
2013–2014 vedúci projektu APVV, SK-AT-0002-12 „Paleogeografická a geodynamická rekonštrukcia alpsko-karpatského orogénu počas mezozoika“
2013–2017 vedúci projektu APVV-0212-12 „Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline“