doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Kontakt:
Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
SK-842 15
Bratislava
tel: +421(02)60296 221
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Biografia:

Osobné údaje
doc. RNDr. Jozef HÓK, CSc.
Eisnerova 21, 841 07 Bratislava
narodený 2. januára 1961 v Zlatých Moravciach
Vzdelanie
1980 - maturita na SPŠ geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi v odbore geologický prieskum a banské meračstvo
1985 - ukončené vysokoškolské vzdelanie Univerzita Komenského v odbore geochémia, základná a ložisková geológia
1986 - rigorózna skúška na Univerzite Komenského doktor prírodovedy (RNDr.)
1997 - obhajoba kandidátskej dizertačnej práce (CSc.)
2000 - priznaný vedecký stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník
2007 - docent v študijnom odbore „Geológia“
Prax v zamestnaní a Pedagogická prax
1986 - 2005 – zamestnanec Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra ako štruktúrny geológ zúčastňujúci sa riešenia štátnych výskumných úloh a vedecko - technických projektov
1986 - 1991 - člen oddelenia predmezozoických útvarov, mapovanie a štruktúrny výskum severnej časti veporika
1988 - Kaukaz, projekt zameraný na štruktúrny výskum potenciálnych ložísk uhľovodíkov
1990 - polostrov Koľa - štruktúrny výskum a základné geologické mapovanie
1991 - 1994 - vedúci oddelenia štruktúrnej geológie
1991 - Univerzita Tübingen spracovanie výsledkov neogénnych deformácií v rámci projektu Geodynamický model Západných Karpát
1991 - 1994 - Geodynamický model Západných Karpát - model terciérneho tektonického vývoja Západných Karpát a paleoalpínskej tektoniky vnútorných Karpát
1992 - Imperial College London - kurz interpretácie seizmických údajov
1994 - 1995 - námestník riaditeľa Geologického ústavu Dionýza Štúra
1996 - 1997 - vedúci úlohy Neotektonický a geomorfologický vývoj územia Slovenska pre ukladanie rádioaktívnych odpadov (RAO)
1998 - vedúci projektu Tektogenéza sedimentárnych paniev Západných Karpát
1999 - študijný pobyt NAGRA Švajčiarsko zameraný na problematiku ukladania RAO
1998 - 2001 - vedúci úlohy Neotektonický a geomorfologický vývoj perspektívnych území pre ukladanie rádioaktívnych odpadov
2005 – zamestnanec PriF UK v Bratislave, katedra geológie a paleontológie
2005 - 2015 - vedenie obhájených záverečných prác: doktorandské práce - 4; diplomové práce - 13; bakalárske práce - 15;

 
Výskum: štruktúrna geológia, geologické mapovanie
 

Výučba:

Všeobecná geológia / 1. stupeň /
Seminár zo všeobecnej geológie /1. stupeň/
Terénne cvičenie zo všeobecnej geológie / 1 stupeň /
Kurz geologického mapovania / 1. stupeň /
Základy environmentálnej geológie / 1. stupeň /
Dynamická geológia / 1. stupeň /
Geologické riziká / 1. stupeň /
Neotektonika / 2. stupeň /
Aktuálne problémy tektonického výskumu / 2. stupeň /

 

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Fordinál, Klement - Maglay, Juraj - Elečko, Michal - Nagy, Alexander - Moravcová, Martina - Vlačiky, Martin - Kohút, Milan - Németh, Zoltán - Bezák, Vladimír - Polák, Milan - Plašienka, Dušan - Olšavský, Mário - Buček, Stanislav - Havrila, Milan - Hók, Jozef - Pešková, Ivana - Kucharič, Ľudovít - Kubeš, Peter - Malík, Peter - Baláž, Peter - Liščák, Pavel Madarás, Ján - Šefčík, Peter - Baráth, Ivan - Boorová, Daniela - Uher, Bohuslav - Zlinská, Adriena - Žecová, Katarína 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape Záhorskej nížiny 1 : 50 000. - [1. vyd.]. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2012. – 232. ISBN 978-80-89343-70-6

AAB02 Juraj Michalko, František Bottlík, Jozef Kordík, Jozef Hók 2013: Vysvetlivky k základnej hydrogeochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1: 50 000. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 217 strán. ISBN978-80-89343-81-2

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABA01 Stankoviansky, Miloš - Barka, Ivan - Bella, Pavel - Boltižiar, Martin - Grešková, Anna - Hók, Jozef - Ištok, Pavol - Lehotský, Milan - Michalková, Monika - Minár, Jozef - Ondrášik, Martin - Ondrášik, Rudolf - Pecho, Jozef - Pišút, Peter - Trizna, Milan - Urbánek, Ján 2012: Recent Landform Evolution in Slovakia: Chapter 7
Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. - Dordrecht : Springer, 2012. - S. 141-175. ISBN 978-94-007-2447-1

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ABB01 Kováč, Michal - Grigorovič, Aida-Andrejeva - Baráth, Ivan - Beláčková, Kristína - Fordinál, Klement - Halásová, Eva - Hók, Jozef - Hlavatá Hudáčková, Natália - Chalupová, Barbara - Kováčová,Marianna - Sliva, Ľubomír - Šujan, Martin 2008: Litologické, sedimentologické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu ŠVM-1 Tajná. Geologické práce. Správy 114. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008. - S. 51-84 [3,2AH]

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 Nemčok, M. - Hók, Jozef - Kováč, P. - Marko, František - Coward, M. P. - Madarás, J. - Houghton, J. J. - Bezák, V. 1998: Tertiary extension development and extension/compression interplay in the West Carpathian mountain belt. Tectonophysics. - Vol. 290, No. 1-2 (1998), 137-167.

ADC02 Szalaiová, Eva - Bielik, Miroslav - Makarenko, Irina - Legostaeva, Olga - Hók, Jozef - Starostenko, Vitaly - Šujan, Martin - Šefara, Ján 2008: Calculation of a stripped gravity map with a high degree of accuracy: a case study ofLiptovská Kotlina Basin (Northern Slovakia). Geological Quarterly. - Vol. 52, No. 2 (2008), 103-114.

ADC03 Vojtko, Rastislav - Hók, Jozef - Kováč, Michal - Sliva, Ľubomír - Joniak, Peter - Šujan, Martin 2008: Pliocene to Quaternary stress field change in the western part of the Central Western Carpathians (Slovakia). Geological Quarterly. - Vol. 52, No. 1 (2008), 19-30.

ADC04 Tašárová, Zuzana Alasonati - Afonso, J.C. - Bielik, Miroslav - Götze, Hans-Jürgen - Hók, Jozef 2009: The lithospheric structure of the Western Carpathian-Pannonian Basin region based on the CELEBRATION 2000 seismic experiment and gravity modelling. Tectonophysics. - Vol. 475, No. 3-4 (2009), 454-469.

ADC05 Štěpančíková, Petra - Hók, Jozef - Nývlt, Daniel - Dohnal, Jiří - Sýkorová, Ivana - Stemberk, Josef 2010: Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE BohemianMassif, central Europe). Tectonophysics. Vol. 485, No. 1-4 (2010), 269-282.

ADC06 Vojtko, Rastislav - Petro, Ľubomír - Benová, Alexandra - Bóna, Ján - Hók, Jozef 2012: Neotectonic evolution of the northern Laborec drainage basin (northeastern part of Slovakia). Geomorphology. Vol. 138, No. 1 (2012), 276-294.

ADC07 Králiková, S., Vojtko, R., Andriesen, P., Kováč, M., Fuegenschuh, B., Hók, J., Minár, J. 2014: Late Cretaceous-Cenozoic thermal evolution of the northern part of the Central Western Carpathians (Slovakia): revealed by zircon and apatite fission track thermochronology. Tectonophysics. Vol. 615 (2014), 142-153.

ADC08 Putiška, R., Kušnirák, D., Dostál, I., Lačný, A., Mojzeš, A., Hók, J., Pašteka, R., Krajňák, M. & Bošanský, M., 2014: Integrated geophysical and geological investigations of karst structures in Komberek, Slovakia. Journal Of Cave And Karst Studies, V. 76, No. 3, 155–163.

ADC09 Littva, J., Hók, J. & Bella, P. 2015: Cavitonics: Using caves in active tectonic studies (Western Carpathians, case study). Journal of Structural Geology, 80, 41 - 56.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01 Bielik, Miroslav - Kováč, Michal - Kučera, Ivan - Michalík, Pavol - Šujan, Martin - Hók, Jozef 2002: Neo-Alpine linear density boundaries (faults) detected by gravimetry. Geologica Carpathica. - Vol. 53, No. 4 (2002), 235-244.

ADD02 Kalinina, Anna V. - Ammosov, Sergey M. - Volkov, Viktor A. - Volkov, Nikolay V. - Hók, Jozef - Brimich, Ladislav - Šujan, Martin 2009: Microseismic identification of geological and tectonic structures in the Komjatice Depression (WesternCarpathians). Geologica Carpathica. - Vol. 60, No. 4 (2009), 331-338.

ADD03 Kováč, Michal - Hók, Jozef - Minár, Jozef - Vojtko, Rastislav - Bielik, Miroslav - Pipík, Radovan - Rakús, Miloš - Kráľ, Ján - Šujan, Martin - Králiková, Silvia 2011: Neogene and Quaternary development of the Turiec Basin and landscape in its catchment: a tentative mass balance model. Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 4 (2011), 361-379

ADD04 Vojtko, Rastislav - Beták, Juraj - Hók, Jozef - Marko, František - Gajdoš, Vojtech - Rozimant, Kamil - Mojzeš, Andrej 2011: Pliocene to Quaternary tectonics in the Horná Nitra Depression (Western Carpathians). Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 4 (2011), 381-393.

ADD05 Bielik, Miroslav - Krajňák, Martin - Makarenko, Irina - Legostaeva, Olga - Starostenko, Vitaly I. - Bošanský, Marián - Grinč, Michal - Hók, Jozef 20123: 3D gravity interpretation of the pre-Tertiary basement in the intramontane depressions of the Western Carpathians: a case study from the Turiec Basin. Geologica Carpathica. - Vol. 64, No. 5 (2013), 399 - 408.

ADD06 Králiková, S., Vojtko, R., Sliva, Ľ., Minár, J., Fugenschuh, B., Kováč, M. & Hók, J. 2014: Cretaceous - Quaternary tectonic evolution of the Tatra Mts (Western Carpathians): constraints from structural, sedimentary, geomorphological, and fission track data. Geologica Carpathica, 65, 4, (2014), 307 - 326.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Hók, Jozef 1991: Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Südostteil auf Blatt 102 Aflenz. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 135, No. 3 (1992), 708-709.

ADE02 Hók, Jozef - Miller, J. V. 1993: Sovremennaja metodika kinematičeskovo analiza razrivnych napraženij, razvivajuščichsja v usloviach nizkotemperaturnova metamorfizma. Geotektonika. - No. 2 (1993), 73-76.

ADE03 Hók, Jozef 1992: Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und in der Grauwackenzone auf Blatt 102 Aflenz. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 136, No. 3 (1993), 591.

ADE04 Dudko, Antonyina - Pistotnik, Julian - Elečko, Michal - Vass, Dionýz - Hók, Jozef - Vozár, Jozef - Nagy, Alexander - Šefara, Ján 2000: Introduction. General regional setting of the DANREG area. Basic tectonic units and structural elements of the DANREG area. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Band 142, Heft 4 (2000), 493-504.

ADE05 Bielik, Miroslav - Šefara, Ján - Kováč, Michal - Hók, Jozef - Vozár, J. - Zeyen, H. 2004: Lithosphere in the Western Carpathians and its surrounding tectonic units - geophysical study. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. - Vol. 39, No. 2-3 (2004), 139-159.

ADE06 Bielik, Miroslav - Hók, Jozef - Šujan, M. - Nagy, A. - Kováč, Michal - Plašienka, Dušan - Šefara, Ján 2006: Integrated interpretation of geophysical fields - implications for the tectonic structure of the Mochovce nuclear power plant. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. - Vol. 41, No. 3-4 (2006), 323-339.

ADE07 Kalinina, A. V. Ammosov, S. M. - Volkov, N. V. - Volkov, V. A. - Hók, Jozef - Brimich, L.2011: Issledovanie strukturnych neodnorodnostej geologičeskoj sredy v pole mikrosejsm v geodinamičeski aktivnych regionach ZapadnojSlovakii, [Structural heterogeneity in investigation of geological environment in microseismic field in geodynamically active regions of Western Slovakia. Inženernyje izyskanija. - Roč. 3, č. 3 (2011), 64-69.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Hók, Jozef - Hraško, L. 1990: Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie Mineralia Slovaca. Vol. 22, No. 1 (1990), 69-80.

ADF02 Gorek, J. - Hók, Jozef 1992: Geologická pozícia a pôvod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry – diskusia. Geologické práce. Správy. - Nr. 94 (1992), 59-61.

ADF03 Ivanička, J. - Hók, Jozef 1992: Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielskeho bloku Tríbeča. Geologické práce. Správy. - Nr. 94 (1992), 67-68.

ADF04 Hók, Jozef - Kováč, P. - Madarás, Ján 1993: Extenzná tektonika západného úseku styčnej zóny gemerika a veporika. Mineralia Slovaca. - Vol. 25, No. 3 (1993), 172-176.

ADF05 Hók, Jozef - Šimon, L. - Kováč, P. - Elečko, M. - Vass, Dionýz - Halmo, J. - Verbich, F. 1993: Tectonics of the Hornonitrianska kotlina depression in the Neogene. Geologica Carpathica. - Vol. 44, No. 4 (1993), 191-196.

ADF06 Kováč, P. - Hók, Jozef 1993: Central Slovakia fault system - field evidence of strike slip. Geologica Carpathica. - Vol. 44, No. 3 (1993), 155-159.

ADF07 Vass, Dionýz - Hók, Jozef - Kováč, P. - Elečko, M. 1993: Sled paleogénnych a neogénnych tektonických udalostí v juhoslovenských kotlinách vo svetle napäťových analýz. Mineralia Slovaca. - Vol. 25, No. 1 (1993), 79-92.

ADF08 Hók, Jozef - Ivanička, Ján - Kováčik, M. 1994: Geologická stavba rázdielskej časti Tríbeča - nové poznatky a diskusia. Mineralia Slovaca. - Vol. 26, No. 2 (1994), 192-196.

ADF09 Hók, Jozef - Kováč, P. - Rakús, M. 1995: Výsledky štruktúrneho výskumu Vnútorných Karpát a ich interpretácia. Mineralia Slovaca. - Vol. 27, No. 3 (1995), 231-235.

ADF10 Hók, Jozef - Ivanička, Ján 1996: Extension tectonics of the south - eastern margin of the Tribeč Mts. Slovak Geological Magazine. - Vol. 2, No. 1 (1996), 59-63.

ADF11 Hraško, Ľubomír - Vozárová, Anna - Kovacik, Martin - Hók, Jozef - Michalko, Juraj - Filo, Miroslav - Határ, Jozef - Gregus, Jan - Durkovicová, Jarmila - Martinsky, Ladislav - Siman, Pavol - Sladkova, Magda - Wiegerová, Viera - Gregor,Tomas 1996: Alpine granitoids - their possible exictence within the zone of contact between the Veporicum and Gemericum Units and their rolo in the structure of the Western Carpathians
Geologické práce. Správy. - No. 101 (1996), 29-31.

ADF12 Kováč, P. - Hók, Jozef : Tertiary Development of the Western Part of Klippen Belt. Slovak Geological Magazine. - Vol. 2, No. 2 (1996), 137-149.

ADF13 Madarás, J. - Hók, Jozef - Siman, P. - Bezák, V. - Ledru, P. - Lexa, O. 1996: Extension tectonics and exhumation of crystalline basement of the Veporicum unit (Central Western Carpathians). Slovak Geological Magazine. - Vol. 2, No. 3-4 (1996), 179-183.

ADF14 Molák, Bohumil - Began, Augustín - Bujnovský, Alfonz - Ďurkovič, Tibor - Elečko, Michal - Gargulák, Milan - Grecula, Pavol - Hók, Jozef - Khun, Miloslav - Knésl, Juraj - Miko, Oto - Polák, Milan - Pulec, Miroslav - Radvanec, Martin - Rojkovič, Igor - Siráňová, Zuzana - Slavkay, Miroslav - Snopko, Laurenc - Snopková, Pavlína - Širáňová, Viera - Turan, Ján - Turanová, Lídia - Vozárová, Anna 1996: Raw material potential of carbonaceous formations of Slovakia. Geologické práce. Správy. - No. 101 (1996), 72-73.

ADF15 Hók, Jozef - Kováč, Michal - Rakús, Miloš - Kováč, Peter - Nagy, Alexander - Sitár, Viliam - Šujan, Martin - Kováčová, Marianna 1998: Geologic and tectonic evolution of the Turiec depression in the Neogene. Slovak Geological Magazine. - Vol. 4, No. 3 (1998), 165-176.

ADF16 Hók, Jozef - Ivanička, Ján - Polák, M. 1996: Tectonic position of Veporicum and Hronicum in Tribeč Mts. Slovak Geological Magazine. - Vol. 2, No. 3 (1996), 177-184.

ADF17 Hók, Jozef - Rakús, Miloš, 1999 : Deformácie schránok amonitov na lokalite Chtelnica v Brazovských Karpatoch. Mineralia Slovaca. - Vol. 31, No. 5-6 (1999), 529-536.

ADF18 Hók, Jozef - Kováč, Michal - Nagy, Alexander - Šujan, Martin 1999: Geology and tectonics of the NE part of the Komjatice Depression. Slovak Geological Magazine. - Vol. 5, No. 3 (1999), 187-199.

ADF19 Madarás, J. - Putiš, Marián - Hók, Jozef 1999: Štruktúrne črty hercýnskej stavby južnej časti Ďumbierskeho kryštalinika (Nízke Tatry, Západné Karpaty), [Structural features of the Hercynian tectonics in the southern part of the Dumbier crystallinecomplex (Low Tatra Mts., Western Carpathians)]. Mineralia Slovaca. - Vol. 31, No. 1 (1999), 17-30.

ADF20 Hók, Jozef - Bielik, Miroslav - Kováč, Peter - Šujan, Martin 2000: Neotektonický charakter územia Slovenska. Mineralia Slovaca. - Vol. 32, No. 5 (2000), 459- 470.

ADF21 Hók, Jozef - Siman, P. - Frank, W. - Kráľ, J. - Kotulová, J. - Rakús, M. 2000: Origin and exhumation of mylonites in the Lúčanská Malá Fatra Mts., (Western Carpathians). Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 4 (2000), 325-334.

ADF22 Vojtko, Rastislav - Hók, Jozef - Kováč, Peter - Madarás, Ján - Filová, Ivana 2000: Geological structure and tectonic evolution of the Southern Veporicum. Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 2-3 (2000), 287-292.

ADF23 Kráľ, J. - Hók, Jozef - Frank, W. - Siman, P. - Liščák, Pavel - Jánová, V. 2002: Shear deformation in granodiorite : Structural, 40Ar/ 39Ar and geotechnical data. Slovak Geological Magazine. - Vol. 8, No. 2 (2002), 235-246.

ADF24 Rakús, M. - Hók, Jozef 2003: Geological structure of the Kozol anticline. Mineralia Slovaca. - Vol. 35, No. 1 (2003), 75-88.

ADF25 Rakús, M. - Hók, Jozef - Kováč, P. - Fecek, P. 2003: Geological structure of the Donovaly sequence. Mineralia Slovaca. - Vol. 35, No. 2 (2003), 101-106.

ADF26 Rakús, M. - Hók, Jozef 2005: Manínska a klapská jednotka - litostratigrafická náplň, tektonické zaradenie, paleogeografická pozícia a vzťah k váhiku. Mineralia Slovaca. - Vol. 37, No. 1 (2005), 9-26.

ADF27 Hók, Jozef - Marko, František - Vojtko, Rastislav - Kováč, Michal 2007: Pukliny v granitoch pohoria Tribeč (Západné Karpaty). Mineralia Slovaca. - Vol. 39, No. 4 (2007), 283-292.

ADF28 Hók, Jozef - Pešková, Ivana - Potfaj, Michal 2009: Litostratigrafická náplň a tektonická pozícia drietomskej jednotky (západný úsek bradlového pásma) = Lithostratigraphy and tectonic position of the Drietoma Unit (Western part of the PieninyKlippen Belt, Western Carpathians). Mineralia Slovaca. - Vol. 41, No. 3 (2009), 313-320.

ADF29 Grinč, Michal - Bielik, Miroslav - Mojzeš, Andrej - Hók, Jozef 2010: Results of the gravity field interpretation in the Turčianska Kotlina Basin. Contributions to Geophysics and Geodesy. - Vol. 40, No. 2 (2010), 103-120.

ADF30 Králiková, Silvia - Hók, Jozef - Vojtko, Rastislav 2010: Reorientácia napäťového poľa odvodená z morfoštruktúr a zlomového porušenia pliocénnych sedimentov Hronskej pahorkatiny (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 1 (2010), 17-22.

ADF31 Lénárt, Rudolf - Hók, Jozef 2010: Analýza strižnej deformácie v granitoidoch zoborskej časti (Západné Karpaty), [Shear deformation analysis in granite of the Tribeč Mts. (Western Carpathians)]. Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 2 (2010), 141-147.

ADF32 Pešková, Ivana - Hók, Jozef - Štěpančíková, Petra - Stemberk, Josef - Vojtko, Rastislav 2010: Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif). Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 1 (2010), 11-16.

ADF33 Hók, Jozef - Vojtko, Rastislav 2011: Interpretácia pohorelskej línie v podloží stredoslovenských neovulkanitov (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 1 (2011), 13-19.

ADF34 Hók, Jozef - Vojtko, Rastislav - Slaninka, Igor 2011: Vznik a vývoj klenbovej štruktúry Cerovej vrchoviny, [Genesis and evolution of elevation structure of the Cerová vrchovina Mts.]. Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 2 (2011), 113-121.

ADF35 Pelech, Ondrej - Soták, Ján - Hók, Jozef 2012: Geological setting of the Patrovec block in the Považský Inovec Mts., Western Carpathians. Mineralia Slovaca. - Vol. 44, No. 3 (2012), 231-240.

ADF36 Pešková, I., Hók, J., Poftaj, M. a Vojtko, R., 2012: Štruktúrna interpretácia varínskeho a oravského úseku bradlového pásma. Geologické práce - správy (2012), 120, 51-64. ISSN 0433- 4795.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Lénárt, Rudolf - Hók, Jozef 2013: Polyfázová deformácia obalovej sekvencie a granitoidov zoborskej časti Tribeča, [Polyphase deformation of the cover sequence and granitic rocks of the Zobor part of the Tribeč Mts.]. Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - ISSN: 1338-0044.- Roč. 5, č. 1 (2013), 107-115.

ADN02 Hók, J., Pelech, O., Slobodová, Z. 2013: Kinematická analýza horninových komplexov veporika a hronika v oblasti sklenoteplického ostrova (Stredoslovenské neovulkanity). Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - ISSN 1338-0044. - Vol. 5, Iss. 2 (2013), 129-134.

ADN03 Kráľ J., Hók J., Bachliński R. & Ivanička J., 2013: Rb/Sr a 40Ar/39Ar údaje z kryštalinika Považského Inovca (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, (AGEOS)., - Vol. 5, Iss. 2, (2013), 195-210.

ADN04 Littva, J. - Hók, J. 2014: Neotectonics of the Inner Western Carpathians: Liptovský Ján area, case study (northern slopes of the Nízke Tatry Mts., Slovakia). In: Acta Geologica Slovaca, (AGEOS)., Vol.6, Iss. 2, (2014), 123 -134.

ADN05 Hók J., Šujan M. & Šipka F., 2014: Tektonické členenie Západných Karpát - prehľad názorov a nový prístup. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 135–143.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Hók, Jozef - Kahan, Štefan - Aubrecht, Roman: Geológia Slovenska. - 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 1- 47. ISBN 80-223-1592-3

 

Projekty: