Mojzeš A. & Putiška R., 2012: Príspevok k analýze časových radov objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 1–5.


Príspevok k analýze časových radov objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu

Contribution to analysis of time courses of radon volume activity in soil air


Andrej Mojzeš & René Putiška

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; mojzes@fns.uniba.sk

Abstract

The article is devoted to evaluation of dependence between measured values of 222Rn and 220Rn volume activity in soil air and some meteorological parameters (temperature and humidity of atmospheric air) in two annual cycles from 3.2.2000 to 30.10.2001. The year around evaluation of observed dependencies by means of linear regression is supplied by more detailed visual correlation of time courses of soil 222Rn and 220Rn volume activity and time courses of atmospheric temperature and humidity in the form of their polynomial fits. The correlation shows time lag of approximately 2–3 months between soil 222Rn and 220Rn volume activity curves and atmospheric temperature curve as result of complex interactions between both environments. A tight dependence between radon content in pore space of soil cover and meteorological parameters of atmospheric environment in dependence on weather changes in a year cycle was documented.


Key words: volume activity of 222Rn and 220Rn, soil air, annual variations of soil 222Rn and 220Rn, temperature and humidity of atmospheric air


Manuskript doručený: 2010-12-08

Manuskript revidovaný: 2012-05-14


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív