Staropaleozoický bázický vulkanizmus Západných Karpát - geochémia a geodynamická pozícia

Lower Palaeozoic basic volcanism in the Western Carpathians - geochemistry and geodynamic position


Peter Ivan

Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; ivan@fns.uniba.sk


V publikácii sú zosumarizované doterajšie výsledky geochemického štúdia staropaleozoických bázických metavulkanitov Západných Karpát a na ich základe sformulované obmedzenia na geodynamické prostredia, v ktorých sa staropaleozoické vulkanicko-sedimentárne komplexy tvorili. Pozornosť bola venovaná výlučne tým staropaleozoickým komplexom, v ktorých je prítomnosť metabazitov vulkanického pôvodu nepochybná. Preskúmané boli metabazalty rakoveckej a gelnickej skupiny gemerika, formácie Prednej hole veporika ako i metabazalty kryštalinika Malých Karpát zaraďované do tatrika. Metabazity z uvedených formácií sú stručne charakterizované z geologického, petrografického a sčasti a mineralogického hľadiska. Okrem toho sú uvedené výsledky geochemického štúdia a ich zhodnotenie. V práci sú zaradené výsledky skúmania enkláv granátických amfibolov v leptinitovo-amfibolitových komplexoch, ktoré primárne mohli zodpovedať metabazaltom a metagabrám subdukovanej oceánskej kôry.


Ivan P., 2009: Staropaleozoický bázický vulkanizmus Západných Karpát: Geochémia a geodynamická pozícia. Acta Geologica Universitatis Comenianae/Acta Geologica Slovaca, Monografická séria, Univerzita Komenského v Bratislave, 110 s.

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2023, roč. 16, č. 1

  Archív

  • Spolu: 43830
  • Tento rok: 15
  • Tento mesiac: 14
  • Tento týždeň: 2