Slovenské odborné geologické periodiká

Geologica Carpathica

Mineralia Slovaca

Podzemná Voda

Slovak Geological Magazine

Acta Montanistica Slovaca

Geologické Práce

Inštitúcie s geologickým a geomorfologickým zameraním pôsobiace na Slovensku

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra geochémie

Katedra geológie a paleontológie

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov ústav

Slovenská Akadémia Vied

Ústav Vied o Zemi SAV

Geografický ústav SAV

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Faculta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická Univerzita, Košice

Ústav geovied

Užitočné odkazy

Petrológia

Atlas hornín

Odborné spoločnosti

Slovenská Geologická Spoločnosť

Slovenská Mineralogická Spoločnosť

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív