Acta Geologica Slovaca, 2009, ročník 1, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Adamcová R., Frankovská J. & Durmeková T., 2009: Inžinierskogeologický výskum ílov pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov na Slovensku. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 71-82. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Petrýdesová L. & Liščák P., 2009: Monitorovanie vybraných parametrov podzemných vôd na Veľkomarskom zosuve (Liptovská kotlina). Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 83-91.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šulvová L., Ženišová Z., Ďuričková A. & Fľaková R., 2009: Kyslíkový režim vôd štrkovísk v okolí Bratislavy. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 93-102.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kytková B., Hutman P. & Prochác R., 2009: Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 103-110.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Synak R., 2009: Program SedPak – model sedimentárnej architektúry usadenín vrchného bádenu viedenskej panvy. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 111-118.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pivko D., 2009: Pôvod kamenného tabernákula a oltárnej dosky z Baziliky svätého Emeráma v Nitre. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 119-124. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Kronome K., 2009: Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 125-139.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Aubrecht R. & Jamrichová M., 2009: Štepnická skala – zvláštny vývoj čorštýnskej jednotky (pieninské bradlové pásmo, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 140-158. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2008/2009.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív