Acta Geologica Slovaca, 2010, ročník 2, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Adamcová R., Miškolczi J., Durmeková T., Bednárik M., Wimmer-Frey I. & Valter M., 2010: Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 85-94.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Marschalko M. & Pěňáz T., 2010: Geotechnická studie potřeby informací o těžitelnosti a předkvartérním podkladu. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 95-102. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Machlica A., Fendeková M. & Fendek M., 2010: Modelovanie vývoja parametrov podzemného odtoku v rôznych geologických podmienkach. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 103-112. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Čerňanský A., 2010: Albanerpetontidný obojživelník (Lissamphibia: Albanerpetontidae) zo spodného miocénu lokality Merkur–Sever (severozápadné Česko): dáta a opis nového materiálu. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 113-116. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hyžný M., 2010: Revízia eocénnych desaťnožcov (Crustacea: Decapoda) deponovaných v Liptovskom múzeu Čierny Orol (Liptovský Mikuláš, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 117-122. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Jamrich M. & Halásová E., 2010: Vývoj spoločenstiev vápnitých nanofosílií Viedenskej panvy ako odraz paleoenvironmentálnych zmien počas vrchného bádenu (Devínska Nová Ves – tehelňa). Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 123-140.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Lénárt R. & Hók J., 2010: Analýza strižnej deformácie v granitoidoch zoborskej časti Tribeča (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 141-147.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Černák V. & Vďačný M., 2010: Veľmi nízkostupňová metamorfóza bázických hornín: definícia, minerálne asociácie a p-T podmienky. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 149-161.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Synak R., 2010: Slovník sekvenčnej stratigrafie. Acta Geologica Slovaca, 2, 2, 163-171.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2009/2010.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív