Acta Geologica Slovaca, 2013, ročník 5, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Šutarová B., Fľaková R., Ženišová Z., Patschová A., Bodacz B. & Gavuliak R., 2013: Vývoj chemického zloženia a kvality podzemných vôd v kvartérnom útvare SK1000600P v povodí Dunaja. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 1-16.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Jánošík M., Uhlík P., Čaplovičová M., Madejová J. & Puškelová Ľ., 2013: Minerálna a geochemická charakterizácia premeny typu pokročilej argilitizácie na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch, Slovensko – vrty DVE-10 a DVE-51. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 17-33.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Milička J. & Macek J., 2013: História ťažby a geochemická charakteristika ropy pri obci Miková; flyšové pásmo, SV Slovensko. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 35-43. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pašiaková M., Gajdoš V., Bučová J., Brixová B. & Mojzeš A., 2013: Geofyzikálny obraz stavby sedimentárnej výplne Dunajskej panvy pozdĺž profilu medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Mederom: reinterpretácia geoelektrických údajov vertikálneho elektrického sondovania. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 45-54.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zervanová J., Sabol M., Hudáčková-Hlavatá N. & Holec P., 2013: Brachypotherium cf. brachypus a Lartetotherium sp. (Rhinocerotidae, Perissodactyla, Mammalia) zo strednomiocénnej lokality Dúbravská lavica (západné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 55-68. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zlinská A., 2013: Prvý nález mikrofauny z chrenoveckých vrstiev bielopotockého súvrstvia v Handlovskej kotline. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 69-82.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Lánczos T., Lačný A., Jánošík M. & Feketeová Z., 2013: Speleogenéza Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu (Malé Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 83-96.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Lačný A., 2013: Vzťah tektoniky a litológie pri genéze jaskýň v Kuchynsko-orešanskom krase. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 97-105.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Lénárt R. & Hók J., 2013: Polyfázová deformácia obalovej sekvencie a granitoidov zoborskej časti Tribeča. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 107-115.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

    AGEOS 2023, roč. 16, č. 1

    Archív