Acta Geologica Slovaca, 2014, ročník 6, číslo 2:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Šujan M. & Rybár S., 2014: Vývoj pleistocénnych riečnych terás vo východnej časti Dunajskej panvy. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 107-122.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Littva J. & Hók J., 2014: Neotektonika vnútorných Západných Karpát: oblasť Liptovského Jána (severné svahy Nízkych Tatier). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 123-134. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Hók J., Šujan M. & Šipka F., 2014: Tektonické členenie Západných Karpát - prehľad názorov a nový prístup. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 135-143.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Bónová K., Bella P., Kováčik M., Bóna J., Petro Ľ., Kollárová V. & Kovanicová Ľ., 2014: Alochtónne jemnozrnné sedimenty a ich vztah ku genéze Liskovskej jaskyne (Chočské podhorie, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 145-158.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Veselský M., Lačný A. & Hók J., 2014: Závrty na Dlhom vrchu: modelová štúdia ich vzniku na lineárnych diskontinuitách (Malé Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 159-168.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Čík Š. & Petrík I., 2014: Výskyt margaritu a pumpellyitu (Al) v metamorfovaných horninách Malej Magury: Stanovenie P-T podmienok metamorfizmu a kryštalizácie asociujúcich granitoidov. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 169-178.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Čeklovský T., 2014: Nálezy pleistocénnych koní z neandertálskej lokality Bojnice I – Prepoštská jaskyňa. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 179-189.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Čurlík J. & Kolesár M., 2014: Anorganická sekvestrácia uhlíka v autigénnych  karbonátoch a ich distribúcia v pôdach na spraši: mikromorfologické aspekty. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 191-202.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Klimko T., Heviánková S., Šottník P., Jurkovič Ľ., Lacková E. & Vozár J., 2014: Experimentálne odstraňovanie antimónu z banských vôd (opustené Sb ložisko Poproč, východné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 203-213.

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Uher P., Kohút M., Konečný P., Ondrejka M. & Siman P., 2014: Monazit-(Ce) v hercýnskych granitoch a pegmatitoch bratislavskeho masívu (Západné Karpaty): variácie chemického zloženia a Th-U-Pb datovanie pomocou elektrónovej mikroanalýzy. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 215-231. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Zoznam diplomových prác obhájených v študijnom odbore Geológia na PriF UK v Bratislave v školskom roku 2013/2014.

PDF súbor

Informácie

Pripravované články

AGEOS 2023, roč. 15, č. 2

Archív