Acta Geologica Slovaca, 2016, ročník 8, číslo 1:


Obálka a tiráž

Obálka a tiráž


Joniak P., 2016: Vrchnomiocénne hlodavce z lokality Pezinok, Dunajská panva, Slovensko. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 1-14. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Józsa Š., Boorová D. & Filo I., 2016: Biostratigrafia planktonických foraminifer a menšie bentické foraminifery aptu párnického súvrstvia (Chočské vrchy, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 15-26. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pelech O., Józsa Š., Kohút M., Plašienka D., Hók J. & Soták J., 2016: Štruktúrne, biostratigrafické a petrografické vyhodnotenie vrchnokriedových červených slieňovcov a podložných granitoidov vo vrte HPJ-1 Jašter pri Hlohovci (Považský Inovec, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 27-42. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Pelech O., Hók J., Havrila M. & Pešková I., 2016: Štruktúrna pozícia vrchnokriedových sedimentov v Považskom Inovci (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 43-58. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Klučiar T., Kováč M., Vojtko R., Rybár S., Šujan M. & Králiková S., 2016: Hurbanovo-Diösjenő zlom: kôrová oslabená zóna na hranici medzi Centrálnymi Západnými Karpatmi a Severopanónskou oblasťou. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 59-70. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šujan M., Slávik I., Galliková Z., Dovičin P. & Šujan M., 2016: Predkvartérne podložie Bratislavy (1. časť): genetické vs. geotechnické charakteristiky neogénnych zemín. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 71-86. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Šimurková M., Ivan P. & Gargulák M., 2016: Subsolidová alkalická metasomatóza metamorfovaných ordovických kyslých vulkanitov a vulkanoklastík gelnickej skupiny (Gemerikum, Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 87-98. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Brixová B., Mojzeš A., Pašiaková M., Zubalová M., Bartošová A. & Bielik M., 2016: Rýchlostná analýza a využitie syntetických seizmogramov v oblasti vranovickej a nesvačilskej priekopy (Český masív). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 99-108. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Tornyai R., Bednarik M. & Havlín A., 2016: Aplikácia neurónovej siete pri hodnotení zosuvného hazardu a porovnanie s bivariačnou a multivariačnou štatistickou analýzou. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 109-118. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Polc R., Peťková K., Lalinská-Voleková B., Jurkovič Ľ. & Milička J., 2016: Tuhé produkty spaľovania olejových kalov: chemické zloženie, mineralógia a lúhovacie vlastnosti. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 119-130. (in English)

Abstract of articlePDF súborPDF verziaPDF verziaXML súbor


Informácie

Pripravované články

    AGEOS 2023, roč. 16, č. 1

    Archív