O časopise AGEOS...


AGEOS coverActa Geologica Slovaca (AGEOS) je medzinárodný recenzovaný časopis publikovaný Univerzitou Komenského v Bratislave a je k dispozícii v tlačenej aj vo voľne dostupnej elektronickej verzii. V časopise sú akceptované pôvodné vedecké práce, rešeršné práce a krátke príspevky zo všetkých špecializácií geológie (napr. geofyzika, geochémia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, paleontológia, petrológia, sedimentológia, stratigrafia, štruktúrna geológia, tektonická geomorfológia, tektonika, a pod.). Od roku 2016 sú akceptované len články v anglickom jazyku. AGEOS zabezpečuje objektívne a spravodlivé recenzie rukopisu dvomi až tromi recenzentami. Identita recenzentov môže byť utajená. Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku pre publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady a je založené na kvalite manuskriptu. Akceptované články sú zvyčajne publikované v poradí ako boli predložené redakčnej rade. Časopis vychádza v plnofarebnej verzii.

Časopis vznikol v júni 2009 ako nástupca zborníka Acta Geologica Universitatis Comenianae, ktorého činnosť bola ukončená v roku 2007. Podporovaný je Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.


Acta Geologica Slovaca vychádza dvakrát ročne. On-line verzia časopisu sa nachádza na webstránke Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/


Imprint

ISSN: 1338-0044; E-ISSN: 1338-5674

VYDAVATEĽ: Univerzita Komenského v Bratislave

IČO: 00397865

ADRESA VYDAVATEĽSTVA: Acta Geologica Slovaca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava; Slovenská Republika

ŠÉFREDAKTOR: Marianna Kováčová, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava; Slovenská Republika; tel.: +421-2-60296359, fax: +421-2-60296358, e-mail: marianna.kovacova[at]uniba.sk

ZODPOVEDNÝ REDAKTOR: Martin Bednarik, Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava; Slovenská Republika; tel.: +421-2-60296597, e-mail: mbednarik[at]uniba.sk

GRAFICKÝ DIZAJN: Peter Jackanin, Sasida production, s.r.o.

WEB DIZAJN: Rastislav Vojtko

ELEKTRONICKÁ VERZIA: Rastislav Vojtko

TLAČ: Typoset s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovensko


PDF verzia imprintu


Scopus

!!!Acta Geologica Slovaca je indexovaná v databáze Scopus publikovanej vydavateľstvom Elsevier!!!

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Journal indicators

 • Year: 2022
 • SNIP (source normalized impact per publication): 0.307
 • CiteScore (the citations received in 2022): 1.1
 • Scimago Journal & Country Rank: 0.196

Abstracted/Indexed

Acta Geologica Slovaca (AGEOS) je voľne prístupný časopis, znamená to, že časopis je zdarma, možete ho redistribuovať, čítať, preberať, kopírovať, tlačiť vyhľadávať alebo pripájať sa na plnotextové články. Časopis Acta Geologica Slovaca je registrovaný v:

 • Scopus® je svetovo najrozsiahlejšia databáza abstraktov a citácií recenzovaných časopisov s inteligentnými nástrojmi na sledovanie, analýzu a sprostredkovanie výskumu;
 • Zoological Record/ISI, - bibiografickej databáze spravovanej Thomson Reuters;
 • Master Journal List, ktorý zahŕňa všetky časopisy evidované vo vedeckých produktoch Thomson Reuters;
 • GeoRef - bibiografickej databáze spravovanej Americkým Geovedným Inštitútom;
 • Academic Journals Database (Academic Journals Database je univerzálny zoznam periodickej literatúry pokrývajúcej základný výskum zo všetkých vedných oblastí);
 • Open J-Gate, ktorá je elektronickou bránou do sveta globálnych periodík s voľným prístupom spravovaná firmou Informatics (India) Ltd.
 • Electronic Journals Library, The Elektronische Zeitschrifte bibliothek EZB (Electronic Journals Library) je služba, ktorá uľahčuje používanie vedeckých časopisov na internete;
 • Geoscience e-Journals webring.
 • zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky pod evidenčným číslom: EV 3721/09.

Geoscience e-Journals

Previous

Random

Next

ListInformácie

Pripravované články

  AGEOS 2023, roč. 16, č. 1

  Archív